Loading

34. Ľahké deliace steny, funkčné požiadavky

Deliaca stena je nenosný zvislý (vertikálny) prvok objektu. Je to prvok samonosný, nezaťažený stropnou konštrukciou, rozdeľujúci vnútorný priestor.

Vnútorné deliace konštrukcie delíme na : konštrukčné a výplňové.
Konštrukčné steny – funkcia nosná, stužujúca a zároveň deliaca, pričom spĺňajú všetky mechanické, fyzikálne požiadavky.

Výplňové – majú iba funkciu deliacu, a poznáme :
• tradičné deliace steny, sú samonosné, zhotovené mokrou technológiou
• ľahké deliace steny, sú nesené, zhotovené z tvárnic, čiastkových al. celostenových panelov, urobené suchou montážou.
Ľahká deliaca stena je zvislá nenosná vnútorná deliaca konštrukcia, ktorej hmotnosť nepresahuje 50 kg/m2. Základnou funkciou každej steny je rozdeľovať priestor opticky a akusticky, prípadne aj tepelne, paronepriepustne a vzduchonepriepustne. Okrem tejto funkcie môže mať deliaca stena ešte funkciu protipožiarnu, uskladňovaciu (skriňové steny), inštalačnú (inštalačné priečky, jadrá), a dojmovú.
Montovaná deliaca stena je zvislá nenosná konštrukcia vyrábaná priemyselne a osadzovaná prevážne suchou montážou.
Výhody: odstránenie sezónnosti a mokrých procesov, skrátenie času výstavby, odhmotnenie budovy, premiestniteľnosť, kompletizácia, kvalita povrchu.
Nevýhody : konštrukčná zložitosť, veľká pracnosť, cena.

Podľa spôsobu predelenia miestnosti delíme steny na :
• pevné – nepremiestniteľné, tvoriace nemennú dispozíciu
• premiestniteľné – demontovateľné, umožňujúce uplatniť variabilnú dispozíciu, zabezpečujú optické delenie priestoru
• pohyblivé, nedemontovateľné, mobilné – zabezpečujúce na tom istom mieste prechodné delenie priestoru podľa momentálnej prevádzky

Z konštrukčného hľadiska delíme steny na :
• tvárnicové, tvarovkové – zložené z menších elementov (väčšie ako tehla, úspora spoj. prostriedkov) kladených do malty alebo tmelu, t.j. z tvaroviek rôznych typov a veľkostí, murujú sa behúňovou väzbou, najčastejšie má tvarovka pero a drážku (sádrové, pórobetónové, siporexové, sklenné). Typickým prestaviteľom je typ Pro-Monta.

• panelové – z dielcov na stojato, na ležato, z celostenových panelov, ktoré sa montujú na celú svetlú výšku podlažia, celková hmotnosť 60-80 kg/m2 aby bola možná ručná manipulácia, modulová šírka 300-650 mm. Tieto deliace steny sú vhodné pre obytné a občianske stavby.
Stena z panelov Kreibaum – základný prvok tvoria panely šírky 600, 900, 1200 mm a hrúbky 40, 50, 60 mm, kladené na výšku podlažia. Pri strope sa osadzujú do nastrelenej lišty, vertikálne styky sú zabezpečené perami, ktoré zabezpečujú kompaktnosť a stabilitu steny. Dverné zárubne sa osadzujú zároveň s montážou priečky. Do panelov možno zabudovať do PVC rúrok iba zvislé rozvody a krabice. Panely sa nedoporučuje používať vo vlhkých prevádzkach, i nesmie byť vyššie ako 60 %. Montáž sa prevedie pred uložením nášlapných vrstiev podlahy. Hmotnosť priečky je 33 kg/m2, povrchová úprava po zatmelení škár je nástrekovou hmotou PVAC a latexovým náterom.
Priečkový panel môže byť :
- jednovrstvový, pórovitý
- jednovrstvový, dutinový
- viacvrstvový s mäkkým al. tuhým jadrom
- panel s rámovou konštrukciou
- panel kompletizovaný, nekompletizovaný

• roštové, kostrové deliace steny – nosný prvok tvorí rošt rozopretý medzi dva stropy pred vyhotovením podláh a povrchových úprav(pevné priečky), po podlahách (premiestniteľné).
Skladajú sa z nosnej kostry, z výplňovej jadrovej konštrukcie, z plášťovej konštrukcie a z doplnkových pomocných prvkov.
Kostra – drevo, oceľ, hliník, PVC profily, kotví sa klinmi, skrutkami.
Výplň – materiály sypané, vláknité, dutinové, voštinové.
Plášťová konštrukcia má funkciu ochrannú, protipožiarnu, je podkladom pre vešanie predmetov.

Požiadavky na deliace steny :

Statické a mechanické :
• odolnosť proti namáhaniu pri doprave a manipulácii
• odolnosť proti namáhaniu vertikálnymi silami z roviny steny
- tlak (ťah) v styku so stropom, spôsobený priehybom stropu
- zvislý tlak spôsobený kotviacou silou, alebo rozopretím dielca

Zvukoizolačné požiadavky :
Schopnosť deliaceho prvku prenášať zvuk prichádzajúci zo vzduchu v zoslabenej forme nazývame vzduchovou nepriezvučnosťou.
Normové požiadavky na nepriezvučnosť deliacich stien sú uvedené v STN 73 0531 (Ochrana proti hluku v PS).
V kmitočtovom intervale 100 – 3150 Hz tvorí nepriezvučnosť priečky nepravidelnú krivku, tzv. frekvenčnú charakteristiku zvukovej nepriezvučnosti priečky. Táto krivka sa porovnáva s normalizovanou smernou krivkou. Tieto odchýlky sa vyjadrujú relatívnou vzduchovou nepriezvučnosťou EL .
Pre jednoduchšie vyjadrenie zvukoizolačných vlastností priečok sa používa tzv. stredný stupeň nepriezvučnosti R, ktorý vyjadruje strednú hodnotu stupňa nepriezvučnosti v rozsahu kmitočtu od 100 do 3150 Hz.
Index vzduchovej nepriezvučnosti IL vyjadruje vzduchovú nepriezvučnosť v absolútnej hodnote v dB pre kmitočet 500 Hz, ktorý je z hľadiska akustiky charakteristický.

Z hľadiska akustiky a spôsobu riešenia konštrukcie členíme priečky na :
• jednoduché steny, jednovrstvové, skladajúce sa z celistvých homogénnych pórovitých, dutinových alebo vrstvených tuho spojených elementov
• dvojité steny
• kombinované priečky
• zložené priečky
Jednoduché deliace steny
sú charakterizované tým, že pri dopade zvuku na stenu sa rozkmitajú všetky časti steny súčasne, oba povrchy sa pohybujú konfázne. Môžu byť ohybovo tuhé, polotuhé a mäkké.
Stupeň nepriezvučnosti závisí predovšetkým na plošnej hmotnosti. Medzi tieto priečky patria aj sendvičové konštrukcie tvoriace kompaktný celok, steny z 2 plášťov nepružne spojených s tuhým roštom – spriahnuté steny.

Dvojité deliace steny
sú zostavené z dvoch samostatných jednoduchých deliacich stien rovnakej al. rôznej hrúbky a ploš. hmotnosti, rovnakej al. rôznej ohybovej tuhosti, pružne spojených s nosným roštom alebo navzájom, medzi ktorými je vzduchová medzera. Vzduchová medzera je účinná nad 80 mm (do 100 mm). Je prázdna alebo zaplnená čiastočne alebo úplne mäkkou zvukpohltivou hmotou (rohože z minerálnej – čadičovej, sklennej vlny, dosky z PPS).
Pri dopade zvukovej energie, v dôsledku pružného oddelenia stien, každá kmitá samostatne, pri rovnakej hmotnosti - konfázne,
pri rôznej hmotnosti - nekonfázne (vhodnejšie).
Vzduch. nepriezvučnosť je závislá od plošnej hmotnosti čiastkových stien, od frekvencie dopadajúcej zvukovej vlny, od ohybovej tuhosti, tesnosti, od šírky dutiny...

Zdvojené steny – sklad. sa z dvoch plášťov pružne spojených s nosným prvkom.
Spriahnuté steny – vytvorené z dvoch plášťov pevne spojených s nosným prvkom.

Kombinované priečky
ide po akustickej stránke o druh dvojitej steny, sú zostavené z tuhej základnej priečky (plošná hmotnosť m1 je větší jak 100 kg/m2) a prídavnej časti, tzv. akusticky mäkkejj predsteny (m2 je menší jak 30 kg/m2), t.j. skladajú sa z jednoduchej hmotnej steny a ľahkej predsteny, ktorá sa skladá z :
• hmoty pohlcujúcej zvuk,
• a krycej vrstvy z tenkých a pružných dosák.
U týchto priečok nemá pružná izolácia tak veľký význam ako u dvojitých.
Zložené steny sú vytvorené z viacerých konštrukcií s rôznym stupňom vzduchovej nepriezvučnosti. Celkovú akustickú kvalitu steny ovplyvní časť s najnižšou nepriezvučnosťou, či plošne malá (trhliny, škáry, drážky), al. plošne výraznejšia (okná, dvere, zasklené plochy).

Podľa zloženia steny v ploche poznáme :
• jednoduché steny – bez dverí a otvorov,
• zložené – s dverami, presklennými časťami, s prierazmi a pod.

Podľa akustického pôsobenia čo do hrúbky steny :
• hlavné steny – medzibytové (podľa STN 73 0531 majú mať relatívnu vzduchovú nepriezvučnosť EL je menší - 1 dB),
• vedľajšie steny – bytové (EL je menší - 10 dB),
• opticky deliace steny – ohraničujú priestory bez nárokov na zvukovú izoláciu (EL je menší - 10 dB)

Pre zaistenie zvukovej izolácie medzi dvoma bytmi (stredný stupeň zvukovej nepriezvučnosti R = 48 dB) je potrebná :
• jednoduchá priečka o plošnej hmotnosti 350 kg/m2,
• dvojitá s rovnakými stenami môže mať plošnú hmotnosť 290 kg/m2,
• kombinovaná už len 140 kg/m2.

Bočné cesty úniku zvuku
Celkovú nepriezvučnosť ovplyvňujú nepriaznivé škáry, trhliny, akusticky slabšie miesta, napr. dvere, škáry medzi krídlom a stenou. Aby sa dosiahla lepšia zvuková izolácia, je treba riešiť :
• dverné krídlo ako hmotnejšiu, alebo ako vrstvenú konštrukciu so striedaním akusticky mäkkých a tvrdých materiálov,
• dvernú zárubeň opatriť tesnením po celom obvode,
• dverný prah treba riešiť s väčším počtom dosadacích plôch a s tesnením,
• je potrebné urobiť pružný styk dverného krídla so zárubňou a prahom, ako aj zárubne s deliacou stenou.

Ide o zvukové vlnenie prechádzajúce priamo, nepružným stykom, z konštrukcie do konštrukcie.

Žádné komentáře:

Okomentovat