Loading

33. Konštrukčná tvorba okenných výplní otvorov b)

Analýza konštrukčnej tvorby detailu osadenia okna
Obsadzovaciu podrážku predstavuje omietnutá úprava istenia, okenný rám sa do poldrážky osadzuje cez tesniaci pryžový profil vetrovej prekážky, kompresiu vetrovej prekážky zabezpečuje kotviaci prvok s možnosťou rektifikácie z interiéru. Rektifikačná skrutka sa kotví do matice privarenej ku kotevnej oceli. Odvodňovacia drážka a súčasne dekompresná dutina 7x6 mm je vyfrézovaná vo vonkajšom líci okenného rámu. Styk je po osadení a fixovaní vyplnený v celej hĺbke tepelnou izoláciou a uzavretý interiérovou drevenou lištou.
Rovnako sa koncipuje aj konštrukčná tvorba detailu osadenia dreveného okna v rovnom ostení. Osadzovaciu poldrážku tu vytvára uzavretý oceľový rám uholníkového prierezu, ktorý sa montuje pred omietkami. Ostatné prvky sú v princípe rovnaké ako v predchádzajúcom prípade
Detail osadenia kovového okna v rovnom ostení charakterizuje to, že prvok tvoriaci dosadaciu poldrážku má dve časti. Najprv sa do hrubého ostenia osadí uzavretý uholníkový rám, ktorého kotvenie eliminuje tolerancie hrubej stavby. Po jeho osadení sa urobia omietky, rám sa ešte pred osadením vyplní tepelnou izoláciou. k nemu sa skrutkovaním osadí L- profil, ktorý vytvorí vlastnú osadzovaciu poldrážku pre detail osadenia okna. Medzi oboma osadzovacími rámami vznikne nová styková škára, čo je najväčší nedostatok tejto alternatívy, čo sa rieši opäť tesniacim profilom vetrovej prekážky pred ktorým je dekompresná dutina. Výhodou je, že sa prvok osadzovacej poldrážky nezašpiní počas omietania ostenia okna.

Iný detail osadenia kovového okna v rovnom ostení. Do hrubého ostenia sa osadí rám L prierezu, potom sa urobia lícované omietky. Okno sa osadzuje z interiéru doťahovaním kotviacich skrutiek, ktoré vyvíjajú kompresiu v tesniacom profile vetrovej prekážky. Riešenie charakterizuje to, že prvok tvoriaci dosadaciu poldrážku má iba jednu časť. Výhodou je zrušenie jednej stykovej škáry (z predchádzajúceho prípadu), nevýhodou možnosť znečistenia profilu dosadacej drážky pri omietaní.

2. Styk okenného rámu s krídlom

Dažďovú prekážku analyzovaného detailu predstavuje geometria tvaru styku (dekompresna dutina , odvodňovacie drážky , okapne drážky, dosadacia drážka, prvok prekrývajúci styk), avšak vždy vo vzťahu k dimenzovanej vetrovej prekážke styku .
Vetrovú prekážku v styku okenného krídly a rámu treba správne situovať v jeho vnútornej zóne. Osadenie tesniaceho profilu vetrovej prekážky v okennom krídle je správnejšie v porovnaní s jeho osadením v okennom ráme, keď môže dôjsť k jeho porušeniu pri používaní okenného otvoru , v otvorenom stave okna.


Situovanie tesniaceho profilu vetrovej prekážky v strednej zóne styku okenného krídla a rámu si spravidla vyžiada komplikovanejšiu geometriu tvaru styku . Osadenie tesniaceho profilu vetrovej prekážky v okennom krídle je aj z tohto dôvodu výhodnejšie .
Vychádzajúc z obecnej teórie stykov, konštrukčná tvorba styku okenného krídla a rámu by mala zabezpečiť požiadavku „kritéria vodnej nepriepustnosti styku“. Toto je vyjadrené obecnou požiadavkou , aby voda z komplexných účinkov vetrom hnaného dažďa nezasiahla vetrovú prekážku styku.


Pre jeho realizáciu je veľmi vhodná konštrukčná tvorba styku okenného krídla a rámu podľa nasledujúceho obrázku. Charakterizuje ju vetrová prekážka situovaná vo vnútornej zóne styku , ktorá pracuje na princípe kompresie , a tesniaci profil situovaný v strednej zóne styku, ktorý pracuje na princípe tvarovej pamäti. Tento plní funkciu uzáveru dekompresnej dutiny a bráni pohybu vody , ktorá sa z nedokonalosti dažďovej prekážky dostala do konštrukcie styku a dômyselným odvodňovacím systémom je transportovaná na exteriérovú stranu .


Žádné komentáře:

Okomentovat