Loading

7. Vodorovné nosné konštrukcie Klenby, drevené stropy a monolitické ŽB stropy.

A) Požiadavky:
a) únosnosť a stabilita
b) tuhosť
c) tepelnotechnické požiadavky (TTP)
d) zvukovoizolačné p. (ZIP)
e) vodotesnosť – v závislosti od prevádzky
f) odolnosť proti ohňu a chemickým vplyvom

a) Únosnosť stropných konštrukcií je určená podľa užitočného zaťaženia príslušného stropu.
b) Tuhosťou stropných konštrukcií a ich nadväznosťou na ostatné nosné konš. je podmienená tuhosť stavby ako celku. Strop nad najvyšším podlažím musí bezpečne uniesť zaťaženie od ťarchy padajúceho krovu a krytiny.
c) Z hľadiska TTP určujúcim parametrom je najmenší tepelný odpor konštrukcie proti prestupu tepla RN (m2KW-1)
d) Určujúcim meradlom je index vzduchovej nepriezvučnosti R (dB), kt. hodnotíme zvuk šíriaci sa od zdroja zvuku vzduchom – stropnou konštrukciou – vzduchom. Vzduchovú nepriezvučnosť zabezpečuje strop svojou hmotnosťou. Zvuk šíriaci sa materiálom stropnej konštrukcie hodnotíme indexom krokovej nepriezvučnosti. Krokovú nepriezvučnosť zabezpečuje konštrukčné riešenie podlahy.
e) Požiadavky z hľadiska vodotesnosti prichádzajú do úvahy v miestnostiach s mokrou prevádzkou.
f) Odolnosť proti ohňu je limitovaná časom (v minútach), počas ktorého konštrukcia odoláva pôsobeniu ohňa, pričom:
- konš. nesmie stratiť únosnosť,
- teplota konš. na povrchu , na strane odvrátenej od ohňa, nesmie byť vyššia ako 150 ˚C,
- nesmú vzniknuť trhliny, kt. by sa požiar mohol rozšíriť
V obytných a verejných budovách, kt. sú viac ako 3podlažné, musia byť stropy nehorľavé, s odolnosťou najmenej 90 minút.
B) Rozdelenie podľa materiálu:
a) drevené
b) keramické
c) ŽB
d) sklobetónové
c) oceľové

C) KLENBY -nosník so zakrivenou strednicou,kameň, tehly, betón,ŽB
Základné konštrukčné prvky:
• masívne oporné múry,
• klenba s prípadným ťahadlom
• pätky: zapustené, polozapustené, vyložené
Konštrukcia klenby:
-konštruuje sa z kusových prvkov vyklenutím na väzbu z klenákov v systéme ložných a styčných škár
-vrchol klenby sa robí z vrcholových klenákov, na vrchole nesmie byť škára
-spodná plocha klenby- líce
-horná- rub
-zosilňovanie klenby od vrcholu k pätkám, klenbové nadmurovky
Zapustené pätky možno konštruovať len pri pásov širokých min 450mm, klenbový pás sa nesmie oslabiť na rozmer menši ako 300mm. Pri šírke pása 450mm zapustenie pätky nesmie prevýšiť ¼ tehly, t.j. 75 mm z oboch strán. Pri užšom páse ako 450 mm je potrebné vyloženie pätiek.
Čelné oblúky klenieb majú tvar:
a) plný, polkruhový oblúk- pre veľmi zaťažené klenby, najmenej rozpína opory
b) segmentový – pri vzopätí V / l = 1/3 až 1/12 pričom V-výška, l- rozpon
c) priamy – odvodený od segmentového , základom je uhol segmentu 60˚
d) maurský – maurský a arabský sloh
e) gotické
f) kobylia hlava
g) španielský oblúk
h) tudorský oblúk
i) oválny,eliptický
k) združené

Klenby podľa tvaru a konštrukcie delíme na :
1. valené- valená klenba sa kladie od jednej podpery k druhej v nemennom tvare. Pri zaklenovaní valených klenieb je potrebné poddebnenie. Debnenie treba uvoľňovať pozvoľna aby sa klenba náhle nezaťažila.
2. Kláštorné: Vznikne prienikom dvoch alebo viacerých valených klenieb, vyžaduje si oporu po celom obvode, oporou môžu byť steny, pásy, traverzy a pod. Kláštornú klenbu tvoria dve valené klenby klenuté v smere od pätiek k vrcholu klenby:rovná, zrkadlová, kupola, česká, pruská
3. Krížové: krížová, hviezdicová, lunety
a) Drevené stropy su vhodné z tepelnoizolačného aj zvukovoizolačného hľadiska; nevhodné z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Vyžadujú si kvalitné drevo, dokonalú impregnáciu. Okrem toho nedostatočne stužujú stavbu a vyznačujú sa veľkými priehybmi. Drevené stropy podľa konštrukcie rozoznávame:
• povalové
• trámové:
- rovný podhľad
- nerovný podhľad
- zapustený záklop
- trámčeky pre podhľad
- do oceľových valcovaných nosníkov
• fošňové
• špeciálne konštrukcie


b) Keramické stropy:
• celokeramické stropy z keramických nosníkov a vložiek majú mnoho výhod. Predovšetkým sa ľahko montujú, debnenie stropu je úspornejšie, majú dobré TI a ZI vlastnosti a vytvárajú nosný podhľad.
• keramické monolitické stropy sú konštrukčným variantom rebrových stropov. Rebrá sa vytvárajú medzi dutými keramickými vložkami, kt dávajú rovný podhľad a podstatne zjednodušujú debnenie stropu. Nevýhodou sú nižšie ZI vlastnosti a možnosť poškodenia vložiek pri doprave a betónovaní.
• Keramické stropy z povalov – keramické povaly sú stavebné dielce zhotovené z jednej rady tvaroviek a z betonárskej výstuže zabetónované vo žľaboch tvaroviek. Pre výrobu podvalov je možné použiť keramické tvarovky o pevnosti črepu v dostrednom tlaku najmenej 17 MPa, pričom sa v nosnom priereze uvažuje spolupôsobenie keramiky. V stropnej konštrukcií sa povaly ukladajú vedľa seba a styčné škáry sa zalievajú
betónom B 170.
• Stropy z keramických panelov – na výrobu stropných panelov sa používajú stropné keramické tvarovky rôznych prierezov, ktoré sa vo forme ukladajú do rad za sebou, alebo vedľa seba, alebo vedľa seba s vystriedaním styčných škár, smer dutín tvaroviek je spravidla zhodný s rozpätím dielca. Spojovacím materiálom pre stmelenie tvaroviek medzi sebou je malta, lepidlo alebo iné vhodný materiál. V smere rozpätí medzi radami tvaroviek vznikajú nosné rebierka z betónu, ich pevnosť v tlaku musí byť:
- 17 MPa pre nepredpätú výstuž
- 25 MPa pre čiastočne predpätú výstuž
- 33 MPa pre predpätú výstuž.

Na celý strop sa rozprestie 1 až 4 cm hrubá vrstva betónu rovnakej triedy, zväčší sa tým monolitickosť a tuhosť stropnej konštrukcie. Únosnosť povalového stropu je možné zväčšiť vystužením nadbetónovej vrstvy. Keramické povaly sú určené pre bytové a poľnohospodárske stavby. V miestach inštalačných jadier nie je možno povaly použiť.
c) ŽB stropy- majú nosnú časť zo žb. ŽB určuje ich vlastnosti, predovšetkým stabilitu, únosnosť, nehorľavosť, takmer neobmedzenú trvanlivosť. Konštrukčné riešenie žb stropov závisí predovšetkým od rozponu, užitočného zaťaženia a ďalších požiadaviek.
Podľa technológie delíme na:
-monolitické
-montované
MONOLITICKÉ:Vytvára sa na mieste stavby betónovaním do pripraveného debnenia, v kt. je uložená oceľová výstuž.
Základné konštrukčné riešenie:
• doskové
• trámové
• rebierkové
• kazetové
• hríbové
• bezprievlakové
Nevýhodou monolitov je veľká pracnosť, zvýšené náklady na debnenie, na výstuž.
Výhodou z konštrukčného hľadiska je možnosť zastropenia akéhokoľvek pôdorysu, aj nepravidelného, dokonalé stuženie objektu v oboch smeroch, malý priehyb konštrukcie.
DOSKOVÉ: Nosnú časť tvorí žb doska uložená na dvoch protiľahlých podperách alebo po celom obvode.
-Vystužené v jednom smere: a) pri voľnom uložení do rozponu 3,0m, hd= 1/25 lo
b) ako spojité alebo votknuté do rozponu 4,5m, hd= 1/35lo
c) spojité, votknuté s nábehmi do 6,0m, nabeh sklon 1: 3
-Vystužené v dvoch smeroch: Výhodou je použiteľnosť na pomerne veľké rozpony, najvýhodnejšie sú nad štvorcovým pôdorysom, ale môžu sa navrhovať aj nad obdlžníkový pôdorys s max pomerom strán la:lb = 1:2
a) min hrúbka dosky voľne uloženej po obvode 1/75.(la+lb)
b) votknutých alebo spojitých 1/105.(la+lb), rozpätie môže byť pri votknutí po celom obvode nad pôdorysom až 9x12m, hrúbka takejto dosky je pri bežnom zaťažení 200mm.
Min hrúbky dosák zo ŽB do svetlého rozponu:
1m-min 50mm
1,5m-min 60mm
Nad 1,5m- 70mmTRÁMOVÉ: Navrhujú sa pre priestory s väčšími rozponmi a zaťažením. Pri tejto konštrukcii sa monoliticky spájajú žb dosky so sústavou žb trámov, charakteristický T-prierez. Vzdialenosť trámov je osovo 1500 mm až 3000mm.
a) voľne uložené trámy min výška 1/20 rozponu
b) votknuté alebo spojité min 1/25 rozponu

REBIERKOVÉ: V podstate sú to trámové stropy, rozdiel je ten že nosné rebrá su 600 – 1200mm pri značnom prevýšení rebierka, napr š je 100 a v je 300. Majú tenké nosné dosky, kt. staticky pôsobia ako T profil, hrubé 50-60mm vzhľadom na malú vzdialenosť rebier.S keramickými vložkami alebo sklobetónové.


KAZETOVÉ: ŽB trámy sa navzájom križujú v kolmom smere. Medzi nimi sa vytvárajú kazety zastropené tenkou doskou. Dosky sú spojité, uložené po celom obvode, čo umožňuje krížové uloženie výstuže. Vhodné na stredné až veľké rozpony, hlavne keď sa konštrukcia môže uložiť po celom obvode.

HRÍBOVÉ: Vhodné pre veľké zaťaženia viac ako 10 000 Nm-2, najmä ak toto zaťaženie pôsobí sústredene, premiestniteľné bremeno. Konštrukciu hríboveho s. tvorí doska a hríbová hlavica, kt. nadväzuje na stĺp. Úlohou hlavice je znížiť nebezpečenstvo prepichnutia velmi nepriaznivo namáhanej dosky v okolí stĺpa. Najjednoduchší je tvar zrezaného ihlana.

BEZPRIEVLAKOVÉ: Ide o konštrukciu hríbových stropov so zakrytými hlavicami. Nevýhodou veľká hmotnosť.

d) Sklobetónové: Sú to navzájom sa križujúce monolitické žb rebierka, medzi ktorými sú osadené sklenné tvarovky, rozpony do 3000mm, dĺžka jedného poľa 6000mm. Rebierka vysoke 50-90mm a široké asi 50mm. Sklenné tvarovky s rozmermi 150/150 or 200/200. Pri vytváraní väčších plôch treba dilatovať, aby sklenné tvarovky nepopraskali


e) Oceľové:
-z priehradových nosníkov- na oceľové prefabrikované nosníky sa uložia oceľové prúty, na ktoré sa rozprestrie oceľová sieť, kt. tvorí podklad pre betónovú vrstvu
-z oceľových plechov tvarovaných za studena- plechové nosníky tvoria súšasne formu pre betónovanie stropu. Vyrábajú sa rozličných výšok a pre rôzne zaťaženia.

Žádné komentáře:

Okomentovat