Loading

1. Modulová koordinácia a unifikácia rozmerov

Technológia budovania stavby sa môže kombinovať, aby sa to dalo uskutočniť a uviesť do vzájomného súladu – koordinácie, na základe určitých pravidiel a rozmerov – modulov.
Modulová koordinácia rozmerov- vo výstavbe je vzájomná koordinácia rozmerov stavebných objektov, rozmerov a polôh ich častí, stavebných konštrukcií, stavebných prvkov, výrobkov technického zariadenia budov a to na základe používania modulov. Je založená na modulovej priestorovej koordinačnej sústave.
Modulová priestorová koordinačná sústava- Je to trojrozmerná sústava vzťažných rovín, kt. sa navzájom pretínajú a ich priesečnice sa nazývajú vzťažné priamky. Vzťažné roviny rozdeľujú stavebný objekt na teoretické priestorové časti:
• Zvislé vzťažné roviny určujú koordinačné vzdialenosti zvislých nosných konštrukčných prvkov – podpôr, čiže vymedzujú trakty stavebných objektov.
• Vodorovné vzťažné roviny určujú koordinačné výšky podlaží, čiže vymedzujú podlažia stavebných objektov.
Koordinačný priestor prvku aj otvoru je ohraničený koordinačnými rovinami. Ich priesečnice tvoria koordinačné priamky. Koordinačný priestor výrobku zahŕňa jeho základný priestor a príslušné podiely škár.
Základný priestor je teoretický priestor stavebného dielca, prvku alebo výrobku technického zariadenia, určený technickou dokumentáciou na realizáciu.
Moduly sú dohovorené dĺžkové jednotky zvolené na koordináciu rozmerov vo výstavbe. Rozlišujú sa :
a) Základný modul na koordináciu rozmerov a ma dĺžku 100mm a označuje sa písmenom M b) Odvodené moduly sú to dohovorené násobky základného modulu alebo zlomky modulu ( 60M, 30M, 15M, 6M, 3M, M, 1/2M, 1/5M, 1/10M, 1/20M, 1/50M, 1/100M )
Koordinačné rozmery výrobkov- rovnajú sa zodpovedajúcim rozmerom ich koordinačného priestoru.
Základné rozmery- od koordinačných rozmerov sa odčítajú podiely základnej hrúbky škár. Základný rozmer výrobku je menší ako koordinačný rozmer, ale základný rozmer otvoru je väčší ako koordinačný.

2. Zvislé murované konštrukcie

Druhy muriva:
Podľa účelu konštrukcie rozoznávame murivo:
• nosné (nosné steny, piliere),
• nenosné (výplňové, parapetné, priečky).
Podľa druhu staviva sa rozlišuje murivo:
• z prírodného kameňa,
• z pálených a nepálených tehál,
• z keramických, betónových, pórobetónových tva¬roviek atď.,
• zmiešané (z kameňa a tehál, z kameňa a betónu, z betónu a tvaroviek).
Pri tehlovom murive sa tehly ukladajú do vodorov¬ných vrstiev tak, aby nevznikali priebežné zvislé škáry. Priemerná hrúbka styčných a ložných škár má byť 10 až 12,5 mm podľa druhu tehál, jednotlivé škáry nemajú byť tenšie než 8 mm a hrubšie než 15 mm (s výnimkou vystuženého muriva). Pri murovaní sa do¬držiava určitý systém kladenia tehál - vytvára sa väzba, pri ktorej sa pravidelne striedajú behúne a väzáky.
Na dosiahnutie plnej únosnosti muriva v zazubenej škáre je nevyhnutný presah styčných škár o 1/2 výšky vrstvy, pri pilieroch je minimálny presah 50 mm.
Výsledné vlastnosti muriva ako nehomogénneho kompozitného materiálu, zloženého z dvoch rozdiel¬nych súčastí - kusového staviva a malty, sú významne ovplyvnené vlastnosťami oboch týchto zložiek. Pretože pevnosť v tlaku pri kusových stavivách je obvykle niekolkonásobne vyššia než pevnosť priemernej malty, výsledná tlaková pevnosť muriva bude nižšia než pevnosť staviva a vyššia než pevnosť malty.
Murivo oveľa lepšie odoláva účinkom tlaku než šmyku a ťahu (podobne ako betón). Preto treba vhodným usporia¬daním murovanej konštrukcie minimalizovať účinky šmykových a ťahových napätí na murivo. Pevnosti muriva v ťahu a šmyku závisia tiež od orientácie týchto účinkov voči škáram.
Činitele, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú pevnosť muriva, sú:
• pevnosť murovacieho prvku,
• jeho veľkosť a tvar,
• deformačné charakteristiky tehál a malty,
• kvalita zhotovenia väzby muriva,
• pevnosť malty,
• hrúbka škár,
• nasiakavosť tehál.
Pevnosť muriva výrazne klesá, ak:
• sú ložné škáry príliš hrubé,
• je malta nedostatočne premiešaná,
• tehly majú nerovnakú pevnosť,
• nie je líce muriva zvislé,
• nie je správne zhotovená väzba muriva.
Murované zvislé nosné konštrukcie vytvárame z kameňa, tehál, tvaroviek alebo kvádrov. Okrem nosnej funkcie majú aj tepelnoizolačnú a zvukovo-izolačnú funkciu a rozdeľujú budovu na jednotlivé priestory. Murované nosné steny prenášajú zaťaže¬nie zo stropných a strešných konštrukcií, ako aj vlastnú hmotnosť do základov budovy. Stropné a strešné konštrukcie ukladáme na steny, takže na¬máhanie (najmä stredných stien) vzniká väčšinou tlakom. Mimostredný tlak vzniká excentrickým ulo¬žením stropných nosníkov a dosák na obvodové ste¬ny. Čiastočné votknutie stropných konštrukcií kotvením do stužujúcich vencov sa v praxi často zanedbáva. Má však význam pri viacpodlažných budovách, v ktorých toto votknutie vzhľadom na vzperný tlak skracuje výšku steny.
Výber stavebného materiálu na hrubú stavbu patrí k jednému z najdôležitejších krokov, ktoré ovplyvnia užívateľské vlastnosti stavby i jej životnosť. Zvislé nosné konštrukcie tvoria nosnú časť budovy a prenášajú zaťaženie stropov, strechy a ostatných prvkov budovy do základov. Dnes je na trhu množstvo materiálov, ktoré sa líšia zložením a výrobou, ale majú spoločné použitie a fyzikálne požiadavky.
Pálená tehla - Pálená tehla má už po stáročia medzi stavebnými materiálmi dominantné postavenie. Tehla je vyrábaná z prírodných materiálov. Tvorí ju zmes tehliarskej hliny tzv. tehliarsky črep, ktorý je zložený z ílovcov, ľahčív a vody. To znamená že miestnosti vybudované z pálenej tehly si v každom ročnom období zachovávajú príjemné teploty a nie sú tak citlivé na zmeny teplôt vonkajšieho prostredia.
Tehly ako stavebný materiál majú viacero pozitív. Sú pevné, majú vysokú nosnosť, sú tvarovo stále a slúžia aj ako tepelná izolácia. Moderné tehly sú porézne, to znamená, že majú uspokojivé zvukovo izolačné a akumulačné vlastnosti. Vyrábajú sa ako plné alebo ľahčené dutinové. Tehlové bloky, používané na obvodové konštrukcie, sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, za čo môže najmä dvojaké vyľahčenie.
Tehlový stavebný systém POROTHERM a SETA – pálený výrobok z prírodných surovín, hliny a vody. Vývoj, výroba a použitie veľkoformátových ľahčených tehál priniesli so sebou výrazné obmedzenie znečistenia životného prostredia, a to počnúc znížením spotreby energie pri ich výrobe až po úspory na vykurovanie stavieb. V súčasnosti trh ponúka nielen tehly, ale kompletný systém, ktorý v sebe zahŕňa aj preklady, stropný systém, malty a omietky podľa účelu a funkcie v konštrukcii. Sortiment pre obvodové múry tvoria tehly hrúbky 38, 44 a v systéme SETA aj 49 cm. Ich tepelnoizolačné vlastnosti vyhovujú pri istých okolnostiach normám, a tak z nich možno vystavať jednovrstvové murivo. Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností možno murivo zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom.
Pórobetónové tvárnice YTONG (predtým známe aj ako HEBEL) - vyrábajú sa z vápna, cementu, vody a kremičitého piesku, vďaka ktorému majú bielu farbu. Vzduch – najlepší a najlacnejší izolant – je v pórobetóne uzavretý v makropóroch, čo výrazne zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti tvarovky. Okrem toho vzduch až päťnásobne zväčšuje objem stavebných prvkov v pomere k spotrebovanej surovine, vďaka čomu sú veľmi ľahké.
Pórobetónové tvárnice YPOR - majú podobné vlastnosti, výrobu i použitie ako tvárnice YTONG, rozdiel medzi nimi je iba v zložení. Kremičitý piesok v tvárniciach YPOR nahrádza elektrárenský popolček, ktorý sfarbuje výsledné tvarovky došeda.
Stavebný systém DURISOL - štiepkocemetové tvárnice Durisol sú zložené z 90 % dreva, zvyšok tvorí cement a mineralizačné prísady. Cement zabezpečuje vysokú pevnosť tvaroviek, prísady zase odolnosť proti vode, soliam a ohňu. Drevo zaručuje útulné a zdravé bývanie v bytových domoch. Tvarovky majú dodatkovú tepelnú izoláciu, čím sa dosahujú vysoké hodnoty tepelného odporu. Prírodný materiál zabezpečuje veľmi účinnú ochranu pred hlukom. Množstvo rôznych typov, tvarov a jednoduché rezanie umožňuje variabilnosť v projektovaní. Postup práce pri výstavbe z tohto materiálu je v uložení štyroch radov tvaroviek na seba, ktoré sa zalejú betónom. Drsný povrch tvaroviek umožňuje naniesť akúkoľvek omietku.
Sklobetón - v poslednej dobe sa veľkej obľube opäť tešia sklobetónové tvárnice. Vhodné sú najmä na použitie v miestnostiach s nedostatkom priameho osvetlenia, ktoré dostatočne presvetlia aj bez umelého osvetlenia. Sklobetón budovy zaujímavo opticky dotvára a je charakteristický najmä pre moderne orientovanú architektúru. Používa sa na presklenie fasád so stenami s ochranou proti vetru, proti šíreniu zvuku a tepla. Svoje využitie má aj v interiéri.
Kamenné tvarovky - medzi najstaršie stavebné materiály patrí aj kameň. Jeho používanie preveril čas a preto je dnes jasné, že vyniká svojou pevnosťou, trvanlivosťou a mrazuvzdornosťou. Používa sa najmä na vonkajšie úpravy budov, sokle a obklady. Jedinečný charakter dáva najmä vidieckym domom, chatám a chalupám. Kamenné tvarovky, ktoré sú väčšinou zo žuly, mramoru, dolomitu či travertínu sa ukladajú do tenkej vrstvy malty. Práca s nimi je jednoduchá a výsledok efektný.
Sadrové tvarovky - Sadrové tvarovky sú určené pre bezomietkové murovanie. Sú vhodné iba na budovanie vnútorných nenosných priečok alebo obkladov stien. Vynikajú požiarnou odolnosťou a majú priaznivé tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti. Práca s nimi je rýchla a jednoduchá, pretože sa veľmi ľahko opracovávajú ručne i menšou mechanizáciou. Sú tvarovo a rozmerovo presné. Prirodzene regulujú vzdušnú vlhkosť a vytvárajú optimálnu klímu obytných a iných priestorov.
Konštrukčné zásady
- Styčné škáry tehál sa nesmú stretávať v dvoch radoch nad sebou, tehly sa musia stále previazať o ½ alebo aspoň ¼ tehly.
- Nosné murivo sa vyznačuje hrúbkou nad 250mm, priečka má hrúbku do 150mm.
- Nosnosť muriva závisí od pevnosti tvaroviek aj od použitej malty (tá má väčšinou menšiu pevnosť ako tehly).