Loading

22. Šikmé a strmé strechy a)

Šikmé a strmé strechy sa zaraďujú medzi najspoľahlivejšie strešné konštrukcie. Ich spoľahlivosť spočíva najmä v rýchlom odvádzaní atmosferickej vlhkosti zo strechy. Konštrukcie týchto striech umožňujú jednoduchú tepelnú ochranu objektu ako aj dodatočné zatepľovanie. Vhodnou voľbou nosnej konštrukcie v šikmých a strmých strechách je možné vytvárať podkrovné priestory na rozličné účely, preto tieto strechy sa v poslednom období veľmi často aplikujú. Pre nosnú konštrukciu šikmých a strmých striech sa najčastejšie používajú krovové konštrukcie (krovy).
1. ZÁSADY KROVOVÝCH STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ
Ako každá strešná konštrukcia aj krov je zložený z nosnej strešnej konštrukcie a jedného alebo aj viac strešných plášťov. Krov je strešná konštrukcia charakterizovaná šikmými nosníkmi (krokvami), najčastejšie kolmými na odkvap, ktoré spočívajú na vodorovných nosníkoch (väzniciach, pomúrniciach).
V každej krovovej konštrukcii treba dodržiavať tieto konštrukčné zásady:
-Krov musí zaťažovať svoje podpery (steny, piliere, stĺpy) len vo zvislom smere. Preto treba zachytiť všetky vodorovné zložky vnútorných síl od vonkajšieho zaťaženia klieštinami, ťahadlami a pod.
-Prierezy jednotlivých konštrukčných prvkov sa navrhujú statickým výpočtom, pričom sa uvažuje oslabenie prierezov v jednotlivých spojoch a uzloch.
-Krovová konštrukcia musí byť náležite tuhá. Statická tuhosť v priečnom smere sa zabezpečuje sústavou trojuholníkov vytvorených nosnými prvkami krovu. V pozdĺžnom smere tuhosť krovu sa dosahuje pásikmi, vzperami alebo zavetrovaním.
-Drevené časti krovu majú byť obmurované len v nevyhnutnej miere, aby okolo nich bolo zabezpečené prúdenie vzduchu.
-Vnútorný priestor krovu (pôjd) musí byť dostatočne vetraný a osvetlený, aby drevo netrpelo nedostatkom vzduchu a svetla.
-Väzné trámy drevených tradičných krovov majú byť čo najmenej namáhané ohybom. Dosahuje sa to tým, že prvky, ktoré zaťažujú väzný trám, navrhujeme čo najbližšie k podperám a na podopretie väzného trámu sa využívajú aj stredné nosné múry.
-Krov musí byť dobre zakotvený do nosných konštrukcií objektu. Dosahuje sa to kotvením pomúrnice do muriva alebo stropnej konštrukcie a pri otvorených konštrukciách (prístreškoch) treba dobre zabezpečiť vzájomné spojenie aj ostatných prvkov krovu vrátané strešného plášťa použitím vhodných spojovacích prostriedkov.

2. TRADIČNÉ VÄZNICOVÉ SÚSTAVY DREVENÝCH KROVOV
Krovy väznicovej sústavy sú najrozšírenejšími nosnými strešnými konštrukciami. Sú charakterizované krokvami najčastejšie ukladanými kolmo na odkvap. Sú podopreté vodorovnými nosníkmi - väznicami, podľa ktorých sú pomenované. Väznice sú nesené v určitých vzdialenostiach stolicami - plnými väzbami. Plné väzby sú konštrukčným jadrom celej sústavy. V každej stolici sa zaťaženie od krokiev prenáša ďalej stĺpikmi a vzperami na väzný trám, ktorý je osadený do nosných múrov alebo na iné zvislé nosné konštrukcie. Vodorovné vnútorné ťahové sily v stoliciach zachytávajú klieštiny tak, aby celá konštrukcia vyvolávala na svoje podpery len zvislé tlaky. Medzi plnými väzbami sú prázdne (jalové) väzby, v ktorých sú jednotlivé páry krokiev podopreté väznicami.

2.1Charakteristika jednotlivých prvkov väznicových sústav.
Krokvy - určujú geometrický tvar strechy, od zaťaženia strešným plášťom vrátané príslušného občasného zaťaženia sú namáhané ohybom, preto majú prierez vždy na stojato. Na väzniciach sú osedlané a prichytené nárožným klincom (nárožníkom). Vzdialenosť podpier - väzníc l = 4,5 až 5,0 m, voľný koniec krokiev od strednej väznice po hrebeň l1max= 2,5 m a pri odkvape l2max= 1,5 m, (l2= 1/5 l).
Väznice - vodorovné nosníky prenášajúce zaťaženie od krokiev. Sú namáhané ohybom, a preto majú prierez vždy na stojato. Počet väzníc v sústave závisí od celkovej dĺžky krokvy. Podľa polohy väzníc rozlišujeme
- hrebeňovú väznicu,
- stredné väznice,
- odkvapové väznice (obyčajne ich nahradzujú pomúrnice).
Stĺpiky - prenášajú zaťaženie od väzníc, sú namáhané vzperným tlakom, výnimočne aj ťahom (vo vešadlových sústavách)
Vzpery - spolupôsobia so stĺpikmi pri prenášaní tlaku na väzný trám. Najčastejšie sa vyskytujú vo vešadlových sústavách.
Rozpery - dôležitý prvok vešadlových a vzperadlových sústav, sú namáhané tlakom.
Väzné trámy - prenášajú rozhodujúcu časť zaťaženia krovu cez stĺpiky a vzpery do zvislých nosných konštrukcií, sú namáhané ohybom a preto majú prierez na stojato. Na nosné múry sa ukladajú do káps so vzduchovou medzerou na drevenú podložku. Záhlavie trámu a podložka má byť impregnovaná. Ak je to možné, podopierajú sa väzné trámy aj nad nosnými strednými múrmi. Spodné líce trámu nemá ležať na podlahe pôjdu (odporúča sa medzera aspoň 80 mm). Ak objekt má vnútorné pozdĺžne nosné steny, môžu sa využiť na podopretie krovu. V tomto prípade sa navrhujú krátke väzné trámy, čím sa ušetrí drevo.
Pásiky - spolupôsobia so stĺpikmi pri prenášaní tlakov z väzníc, skracujú rozpätie väzníc a zabezpečujú tuhosť krovu v pozdĺžnom smere. Navrhujú sa v dĺžkach 1,1 až 1,5 m. Pásiky pod strednými a odkvapovými väznicami sú zalícované so stĺpikmi z vonkajšej strany, takto pomáhajú väznici prenášať krútiaci moment od nesymetrického vonkajšieho zaťaženia.
Klieštiny - zachytávajú vodorovné ťahy, zabezpečujú polohu stĺpikov a spoluvytvárajú potrebné staticky tuhé trojuholníky v plnej väzbe. Majú prevýšený obdĺžnikový prierez na stojato a navrhujú sa obyčajne vo dvojiciach.
Jadrom krovu väznicovej sústavy sú plné väzby medzi ktorými sú najčastejšie 3 prázdne (jalové väzby). Krokvy sú osedlané na väznice a pomúrnice, ktoré v prípade sedlových striech s valbami vytvárajú uzavreté väznicové (pomúrnicové) vence. Pomúrnice musia byť ukotvené do zvislých alebo vodorovných nosných konštrukcií objektu. Dôležité je správne navrhnúť nosnú konštrukciu krovu vo valbe a pri štítovom murive.
Styky jednotlivých prvkov tradičných krovov väznicových sústav sú viazané tesárskymi väzbami, ktoré sú spájané spojovacími prostriedkami:
Tesárske väzby je možné rozdeliť na dve skupiny - pozdĺžne a priečne.
Spojovacie prostriedky, sa rozdeľujú na drevené (z tvrdého dreva) a kovové (najčastejšie z ocele).
Podľa konštrukcie plnej väzby rozlišujeme tradičné drevené krovy väznicových sústav :
- stojatou stolicou,
- ležatou stolicou,
- vešadlom alebo vzperadlom,
- kombinovanou stolicou
- kozovou stolicou
- pultovou
3. TRADIČNE DREVENÉ SÚSTAVY KROVOV
Väznicové sústavy so stojatou stolicou
Sú charakterizované stojatými (zvislými) stĺpikmi, ktoré podopierajú väznice a prenášajú zaťaženie od krovu na väzný trám zvisle. Ich výhodou je jednoduchšia konštrukcia a pevné tesárske väzby prvkov krovu, ale nevýhodou je nepriaznivé zaťažovanie väzného trámu stĺpikmi pomerne ďaleko od jeho podpier. Sú vhodné v objektoch so strednými múrmi, ktoré využívame na podopretie väzných trámov.

Väznicové sústavy s ležatou stolicou
Na rozdiel od stojatých stolíc väznicové sústavy s ležatou stolicou zaťažujú väzný trám šikmo (ležatými) naklonenými stĺpikmi. Výhodou ležatej stolice je priaznivejšie zaťažovanie väzného trámu stĺpikmi v blízkosti podpier. Nevýhodou sú zložitejšie a prácnejšie konštrukcie a menej pevné tesárske väzby prvkov. Sú vhodné nad pôdorysmi bez stredných múrov a tam, kde je potrebné uvoľniť povalový priestor.


Väznicové sústavy s vešadlami a vzperadlami
Používajú sa tam, kde treba odľahčiť dlhý väzný trám. Vešadlo v stolici odľahčuje väzný trám tým, že je na ňom zavesený a vzperadlo naopak vzpiera najvyššie väznice, pričom môže zároveň niesť aj nižšie väznice.
Vešadlá a vzperadlá sa konštruujú podľa týchto zásad:
• ťažiskové osi nosných prvkov sa musia v styčníkoch stretávať v jednom bode, aby v prvkoch vznikali len osové sily (ťahové alebo tlakové),
• stĺpiky (vešiaky) vešadiel musia mať vo väznom tráme čap s vôľou pre dosadanie, väzný trám visí na stĺpiku (vešiaku),
• skoby v styčníkoch musia mať taký smer, aby boli namáhané ťahom a nie tlakom.
Vešadlové sústavy umožňujú navrhovať väzné trámy menších prierezov. Sú vhodné pre objekty, v ktorých drevený strop nad posledným podlažím je súčasťou krovovej konštrukcie.
Vešadlo je zvislý stĺpik ktorý nezaťažuje vazný trám tlakovou silou od väzníc, ale pôsobí ako tiahlo vynášajúce väzný trám.
Vzperadlo vytláča vrcholovú väznicu alebo dvojicu stredných väzníc umiestnených najvyššie krátkymi stĺpikmi. Vzperadlový efekt je dosiahnutý vložením alebo nahradením ďalších doplnkových prvkov ako u vešadiel do kcie plnej väzby.Môžu byť jednoduché a dvojité.


Kombinovaná stolica
(Vhodnou kombináciou predtým uvedených princípov je možné navrhovať kombinované sústavy. Pre krovy na väčšie rozpätie (viac ako 12,0 m) sa účelne využívajú kombinácie zvislých a šikmých stĺpikov, kombinácie vešadla a vzperadlá a pod. Tieto princípy sa môžu uplatniť aj v sústavách bez väzných trámov, v ktorých zvislé, šikmé stĺpiky, vzpery vzperadiel sú zapustené hlboko pod odkvapovou väznicou až na základové konštrukcie. Vodorovné ťahové sily prenášajú klieštiny. Tieto sústavy sa používajú pre objekty bez stropov a v súčasnosti sú vhodné pre kôlne, stodoly, dielne, skladiská a iné podobné objekty.)

Kozová stolica
Väzný trám je nahradený bačkorou-pražcom uloženým na stropnej kcii alebo nad strednou nosnou stenou, min dĺžka 0,8m.


Pultové:Strešný plášť bez využitia podkrovia


Návrh skladby a konštrukcie strechy v prvom rade vyplýva z funkcii, ktoré ma strecha plniť. Ak strecha bude plniť len základnú funkciu, chrániť objekt voči vonkajším klimatickým vplyvom, navrhujeme skladbu strechy so vzduchovou vrstvou (nevyužitým pôjdovým priestorom), s horným plášťom v naklonenej polohe s hydroizolačnou funkciou a dolným plášťom (stropom nad posledným podlažím), ktorý plní predovšetkým funkcie z hľadiska tepelnej techniky,
V prípade, že strecha ma plniť aj iné funkcie, napríklad využije sa na bývanie alebo inú činnosť, problémy sa riešia z hľadiska hydroizolačnej a tepelnej techniky na šikmých rovinách strechy, pričom tepelnotechnické požiadavky sa zabezpečujú vhodnou skladbou (zateplením) zvislých a šikmých plôch.

Žádné komentáře:

Okomentovat