Loading

21. Všeobecne o strešných konštrukciách

Názvoslovie:
Strecha: stavebná kcia nad chráneným vnútorným prostredím vystavená priamemu pôsobeniu atmosferických vplyvov, pozostáva z nosnej kcie, z jedného alebo viacerých plášťov oddelených vzduchovou vrstvou a z doplnkových kcií a prvkov.
KLASIFIKÁCIA STRIECH:
-krovové kcie
-väzníkové kcie
-škrupinové kcie
-rámové kcie
-lomenica
-pneumatické kcie
-visuté kcie
-priestorové prútové kcie
KROVOVÉ KONŠTRUKCIE:
Rozdelenie podľa sklonu strechy:
• Plochá strecha: strecha so sklonom vonkajšieho povrchu menším než 10°.
• Šikmá strecha: strecha so sklonom vonkajšieho povrchu v rozmedzí od 10° do 45°.
• Strmá strecha: strecha so sklonom vonkajšieho povrchu väčším než 45°.
Rozdelenie podľa účelu:
• Nepochôdzna strecha: strešná konštrukcia zaisťujúca funkcie strechy, umožňujúca prístup na strechu iba za účelom kontroly stavu strešného plášťa a ďalších zariadení na streche a umožňujúca údržbu.
• Pochôdzna strecha: strešná konštrukcia zaisťujúca mimo funkciu strechy ešte ďalšie požiadavky objektu.
Podľa geometrického tvaru:
• plochá
• sedlová
• pultová
• sedlová s valbami
• pultová s valbami a podvalbami
• manzardová
• vežová
• kupolová
• stanová
• pílová
Podľa materiálu:
• drevené
• oceľové
• ŽB
• Pórobetónové
• Keramické
• kombinovanéStrešní plášť: časť strechy tvorená nosnou vrstvou s priradenými vrstvami v závislosti od funkcie strechy, nachádzajúca sa nad prípadne pod nosnou konštrukciou strechy, chráni vnútorné priestory objektu pred pôsobiacimi vonkajšími vplyvmi a zaisťuje požiadavky na vnútorné prostredie.
Nosná strešná kcia:
Časť strechy prenášajúca zaťaženie strešných plášťov, doplnkových kcií a prvkov do ostatných nosných častí objektu.
Jednoplášťová strecha: strešná konštrukcia oddeľujúca chránené vnútorné prostredie od vonkajšieho prostredia 1 plášťom, ktorý je spravidla z niekoľkých rôznych materiálov, kde jednotlivé vrstvy na seba doliehajú a podľa požiadavok plní špecifické funkcie. Môže byť vetraná, nevetraná, s opačným poradím vrstiev(hydroizolácia pod tepelnou izoláciou).
Viacplášťová strecha: strešná konštrukcia oddeľujúca chránené vnútorné prostredie od vonkajšieho prostredia niekoľkými strešnými plášťami, ktoré sú od seba oddelené vzduchovými vrstvami. Každý plášť potom plní presne vymedzenú funkciu. Môže byť vetraná a nevetraná.
Nosná strešná konštrukcia: časť strechy prenášajúca zaťaženie od jedného prípadne viacej strešných plášťov, doplnkových konštrukcií a prvkov, snehu, vetru, vody do zvislých časti objektu.
Skladaná krytina: krytina vytváraná z plošných rovinných alebo tvarovaných dielcov vzájomne spojovaných presahom, na drážku alebo pomocou spojovacích líšt. Skladané krytiny musia spoľahlivo odvádzať dažďové zrážky, samozrejme nie sú vodotesné pri hydrostatickom alebo hydrodynamickom tlaku - prepúšťajú vodu v špárach.
Skladba strechy - strešné súvrstvie.
Strešné vrstvy:
Nosná strešná konštrukcia: časť strechy prenášajúca zaťaženie od jedného prípadne viacej strešných plášťov, doplnkových konštrukcií a prvkov, snehu, vetru, vody do zvislých časti objektu.
Drenážna vrstva: vrstva umožňujúca ľahký odtok prebytočnej vody nad hlavnú či poistnú hydroizolačnú vrstvu.
Expanzná vrstva: tenká vzduchová vrstva alebo materiál s veľkou pórovitosťou umožňujúca vyrovnávanie rozdielov tlakov vodnej pary medzi daným miestom v skladbe strešného plášťa a vonkajším prostredím. Táto vrstva plní obyčajne aj funkciu dilatačnej vrstvy.
Filtračná vrstva: vrstva zachycujúca vyplavované jemné čiastočky z niektorých materiálov strešného plášťa vodou alebo čiastočky iným spôsobom vnášané do skladby strešného plášťa. Filtrační vrstva chráni drenážny systém pred zanesením.
Hydroakumulačná vrstva: vrstva zachycujúca časť zrážkovej vody - tá môže byť potrebná pre rast rastlín v súvrství vegetačných striech.
Hydroizolačná vrstva: vodotesná vrstva s dominantnou hydroizolačnou funkciou chrániaca nielen vnútorný priestor, ale aj ostatné vrstvy strešného plášťa pred atmosférickou, prevádzkovou alebo technologickou vodou.
Ochranná vrstva: vrstva chrániaca hydroizolačnú vrstvu, prípadne aj iné vrstvy strešného plášťa pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, najmä proti mechanickému poškodeniu či UV žiareniu.
Parotesná vrstva: vrstva zamedzujúca prenikaniu vodnej pary z vnútorného prostredia do vrstiev strešného plášťa, predovšetkým do vrstvy tepelne izolačnej.
Podkladná vrstva: vrstva vytvárajúca vhodný podklad pre nasledujúcu vrstvu alebo vrstvy strešného plášťa.
Prevádzková vrstva: spravidla je z viac vrstiev pri vonkajšom povrchu strešného plášťa umožňujúca prevádzkové využitie strechy.
Separačná vrstva: vrstva oddeľujúca dve vrstvy strešného plášťa z výrobných, prevádzkových, chemických alebo iných dôvodov.
Dilatačná vrstva: je konštrukčná úprava umožňujúca rozťažnosť alebo zmrašťovanie vrstiev strešného plášťa bez ich porušenia. Prevádza sa v monolitických vrstvách.
Tepelnoizolačná vrstva: vrstva zaisťujúca požadovaný teplotný stav vnútorného prostredia - zabraňujúca nežiaducim tepelným stratám v zimnom období a tepelným ziskom v letnom období.
Tepelnoakumulačná vrstva: vrstva prijímajúca teplo v kcii strechy
Vegetačná vrstva: vrstva určená pre rast rastlín, kríkov alebo stromov.
Spádová vrstva: vrstva vytvárajúca potrebný sklon nasledujúcich vrstiev strešného plášťa - spravidla tepelnoizolačných a hydroizolačných.
Spojovacia vrstva: spojuje dve susedné vrstvy strešného plášťa.
Stabilizačná vrstva: vrstva zaisťujúca svojou hmotnosťou stabilitu vrstiev strešného plášťa pred účinkom sania vetra, prípadne inými podobnými účinkami.
Podhľadová vrstva: samostatná časť strechy umiestnená pri jej vnútornom povrchu zo vzhľadových, akustických, tepelnoizolačných, hygienických a protipožiarnych dôvodov.
Krytina: konštrukčná vrstva chrániaca nielen vnútorný priestor, ale aj ostatné vrstvy strešného plášťa nachádzajúceho sa pod krytinou pred poveternostnými vplyvmi.
Hlavné časti strechy: hrebeň, odkvap, strešný lom, nárožie, úžľabie, styčný bod,
Funkciou strešných konštrukcií je ochrana budovy pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho a vnútorného prostredia.
Vonkajšie vplyvy: teplota, slnečné žiarenie, dážď, množstvo zrážok, výška snehovej prikrývky, hluk, otrasy.
Vnútorné vplyvy: nadmerná vlhkosť, chemická agresivita.
Požiadavky: statické, funkčné, hydrofyzikálne, prevádzkové, konštrukčné, protipožiarna odolnosť, ekonomické, trvanlivosť, životnosť, tepelnotechnické, akustické, estetické, protikorózne, spoľahlivosť, možnosť kontroly a údržby,BOZP

Strešná konštrukcia sa skladá:
• nosná strešná konštrukcia
• strešný plášť
• doplnkové konštrukcie a prvky
delenie podľa skladby strešného plášťa:
• jednoplášťové
• viacplášťové

strešné plášte delíme:
• vetrané
• nevetrané
podľa sklonu:
• ploché 0-10°
• šikmé 10° - 45°
• strmé > 45°

PLOCHÉ STRECHY(0-10°):
podľa sklonu krytiny delíme ploché strechy:
• bez sklonu α=0°
• so sklonom 0° ≤ α ≤ 10°
podľa spôsobu odvodnenia delíme ploché strechy:
• s vnútornými odpadmi
• s vonkajšími odpadmi
delenie plochých striech:
• pochôdzne
• nepochôdzne
nosná vrstva:
• pri jednoplášťových strechách je to stropná konštrukcia posledného podlažia (debnenie)
• pri dvojplášťových sú dve nosné vrstvy: nosná vrstva krytiny a nosná vrstva pod tepelnou izoláciou
doplnkové vrstvy: ochranná (asfaltové nátery, posyp, násyp), mikroventilačná (tenká vzduchová vrstva vytvorená mikroventilačnými pásmi napojená na vonkajšie ovzdušie), podkladná (tuhá alebo sypaná), tepelnoizolačná (obmedzuje nežiaduce tepelné straty alebo zisky), spádová, parozábrana, dilatačná (dil. vrstvy, dil. škáry), separačná, vzduchová, podhľadová, pomocná tepelnoizolačná.

ŠIKMÉ STRECHY:
podľa materiálu:
• drevené
• betónové
• kovové
• kombinované

podľa vlastnej kcie krovu:
• úsporné novodobé krovy- krokvové a hambálkové krovy
• tradičné väznicové krovy

podľa rozpätia:
• s malým rozpätím L=10 – 15m
• so stredným rozpätím 12m≤L≤36m
• s veľkým rozpätím L>36m
podľa technológie:
• zhotovené priamo na stavbe
• montované
krokva: sú namáhané ohybom, prierez majú vždy na stojato.
väznice: sú zaťažované krokvami, sú namáhané ohybom, prierez majú vždy na stojato; delíme ich: hrebeňová, stredná, pomúrnica.
stĺpiky: zaťažované sú silami od väzníc – tlakom aj ťahom.
pásiky: zaťažované sú silami od väzníc, stužujú krov v pozdĺžnom smere.
väzné trámy: prenášajú celú hmotnosť krovu, sú namáhané ohybom.
klieštiny: zachytávajú vodorovné ťahy.
vzpery: spolupôsobia so stĺpikmi pre roznášanie tlaku na väzný trám.
rozpery: sú namáhané tlakom.


L=
• 4-5m – len pomúrnice
• 6-7m – hrebeňovka a pomúrnice
• 8-11m – 2 stredné väznice a pomúrnice
• 11-15m – pomúrnica, stredové väznice, hrebeňovka
HISTORICKÉ DREVENÉ KROVY:
• Nemecká hambálková sústava
• Sústava Ránková
• Tradičné väznicové sústavy:
o Stojatá stolica
o Ležatá stolica
o Vešadlová, vzperadlová stolica
o Kombinovaná stolica
o Kozová stolica
o Pultové
• Vlašská sústava
• Ardantová sústava
• Skružová sústava
NOVODOBÉ KROVY:
• Hambálkové sústavy a prostá krokvová sústava
• Drevené lepené krovy
• Úsporné vzpínadlové krovy a kombinované krovy s oceľovými ťahadlami
• ŽB krovy
• Pórobetónové krovy

Žádné komentáře:

Okomentovat