Loading

19. Stĺpove konštrukčné systémy. Konštrukčné riešenie monolitických a montovaných stĺpových systémov

Skeletové systémy:
Základné nosné prvky- stĺpy, priečle-prievlaky, stropy. Vzájomne spojené stĺpy a prievlaky tvoria rámovú kciu.Môžu byť monolitické a montované.
MONOLITICKÉ SKELETY-Rozdelenie:
• rámový- pozdĺžny, priečny, obojsmerný
• hríbový
• bezprievlakový
Rámový skelet pozdĺžny:
Do 4 podlaží. Výhoda je voľná dispozícia, jednoduché vedenie inštalácií. Nevýhodou je výška pozdĺžnych obvodových prievlakov na osvetlenie priestorov. Pozdĺžne rámy sa vzájomne spájajú so stropnou doskou.

Rámový skelet priečny:

Pre vysoké budovy. Výhodou je variabilita obvodových plášťov a dobré osvetlenie vnútorných priestorov. Prekážajú inštalácii rozvodov.
Hríbový skelet: nevýhoda-hlavice a prievlaky obmedzujú rozmiestnenie vnútorných stien
Nosným prvkom je stĺp spojený so stropom hlavicou.
Stuženie:
- nepriamo- zaťaženie stropu sa prenáša do hlavíc pomocou prútov zosilenej výstuže, ktoré nahrádzajú obojstranné prievlaky. Na ne sa kladie krížom armovaná doska
- priamo- priame prenášanie zaťaženia zo zaťažovacej plochy do hlavice a stĺpa.Doskový- bezprievlakový skelet:
Prievlaky alebo hlavice su skryté v hrúbke stropnej dosky a sú nahradené zosilenou výstužou v pásoch nad podperami alebo zabetónovanými hlavicami, ku ktorej je privarená výstuž stropu. Nevýhodou je veľká spotreba ocele.


MONTOVANÉ SKELETY:

Skelety s nosnými rámami montovanými z tyčových prvkov, používajú sa vo všetkých druhoch výstavby.
Dielce a styky nosných rámov
Stĺpy - skeletových konštrukcií sú väčšinou prizmatické prvky štvorcového alebo obdĺžníkového prierezu. So zreteľom na stykovanie majú väčšinou po celej výške budovy jednotný prierez. Táto zásada sa dodržuje aj napriek tomu, že stĺpy sú v horných podlažiach predimenzované. Dĺžka stĺpu závisí predovšetkým na konštrukčnom usporiadaní styku s konštrukciou stĺpa a prievlaku. Vo všeobecnosti môžeme stĺpy rozdeliť na stĺpy o dĺžke ktorá sa rovná svetlej výške podlažia a na stĺpy priebežné s dĺžkou rovnajúcou sa dvom až trom podlažiam. Prierez stĺpu sa nenavrhuje menší ako 300/300 mm. Šírka stĺpa závisí väčšinou na šírke prievlaku. Pri prievlakoch s prírubami je toto riešenie výhodné z hľadiska náväznosti stropných panelov. Pre väčšie zaťaženie sa navrhuje zväčšovanie prierezu stlpov kolmo na prievlaky. V prvom podlaží konštrukcie závisí dĺžka stĺpu na konštrukcii styku so základom. Sú možné dve varianty - 1. styk stĺpa so základom je v podstate taký istý ako styk stĺpa horného podlažia so stĺpom spodného podlažia nad prievlakom. Je to styk na vyčnievajúce trny alebo na zvarenú oceľovú botku. Dĺžka stĺpu prvého podlažia sa vtedy zhoduje s dĺžkou stĺpa v jednotlivých podlažiach.
2. stĺp je votknutý do kalicha v základovej konštrukcii a dĺžka stĺpu sa zväčšuje o dĺžku votknutia. Ak nie sú všetky podlažia budovy rovnaké, vznikajú zo skladobného hľadiska stĺpy pre kombináciu rôznych výškových modulov. Sortiment viacpodlažných stĺpov vzrastá požiadavkami na stykovanie s prievlakom a stužidlami podľa polohy stĺpu v dispozícii budovy.
Pre pripevnenie silikátových panelov obvodového plášťa sú na vonkajšom povrchu stĺpa (v jeho líci) vložené oceľové platničky alebo priebežná pásovina na ktoré sa kotvia príchytky pre uloženie obvodového plášťa.
Prievlaky - skeletových konštrukcií môžno rozdeliť na tyčové a plošné (panelové). Prierez prievlaku závisí na konštrukčnom riešní styku so stĺpom a stropným panelom. Najjednoduhším prierezom prievlaku je obdĺžníkový prierez, na ktorý sa stropné panely kladú na hornú plochu prievlaku. Nevýhodou obdĺžníkového prierezu je, že prievlak celou svojou výškou zasahuje do svetlej výšky podlažia. Stropné a strešné panely je možné ukladať tiež na ozub vytvorený vo vrchnej časti prievlaku. Pri veľkých rozponoch a zaťaženiach sa môže stať, že celomontovaný prievlak je omnoho ťažší, ako je nosnosť zdvíhacieho zariadenia. V tomto prípade je nutné prievlak rozdeliť na časť prefabrikovanú a časť monolitickú.
Konštrukcia styku prievlaku v poli medzi stĺpami závisí od veľkosti posúvajúcich síl, prípadne momentov, ktoré má styk prenášať. Väčšinou styky prievlakov vytvárame ako kĺbové. Polohu styku po dĺžke prievlakového poľa volíme v miestach najmenších momentov alebo v polohách, ktoré zaručia požadované rozdelenie momentov do poľa a do podpier. Ak má styk prievlaku prenášať aj momenty, spojujeme konce prievlakov v hornej a dolnej časti oceľovými príložkami privarenými k prievlaku.
Stropné prievlaky patria svojim tvarom, použiteľnosťou a ekonomickým dosahom k najdôležitejším dielcom skeletových sústav.
Stropné panely:Rozdelenie stropných panelov podľa konštrukcie :
- plné panely,
- dutinové panely,
- panely s ľahkými vložkami,
- rebrové panely,
- spriahnuté panely
Plné žb panely s rozpätím 3600 mm sa v priebehu vývoja montovaných skeletov zmenili na panely predpäté alebo rebrové prípadne spriahnuté, ktoré dosahujú rozpon 12 m pre viacpodlažné objekty. Rebrové panely predpäté dosahujú rozpon 18 až 24 m, používané pre zastrešenia. Relatívna spotreba betónu prepočítaná na plochu panelu poklesla. Tento vývoj umožnil rozvoj montovaných systémov a tiež vývoj výrobných zariadení pre stropné panely.
Základové konštrukcie - sú tvorené pätkami. Pri uložení stĺpa na základové pásy platia rovnaké zásady stykovania ako pri uložení (kotvení) do pätky. Stĺp môže byť kotvený pomocou oceľových trnov. Schodisko môže byť riešené s ramenami rovnobežnými s prievlakmi alebo kolmo na prievlaky. Montované žb schodisko musí priamo naväzovať na konštrukčný systém objektu. Vkladá sa do priestoru vynechaných stropných panelov. Montuje sa súčasne so skeletom každého podlažia.
Zavetrovacie steny - prevezmú svojou tuhosťou takmer všetky vodorovné sily a tvoria zavetrovanie celej skeletovej konštrukcie. Dôležité sú pri zväčšovaní počtu podlaží, kedy namáhanie vodorovnými silami je také, že by si vynútilo zväšovanie prierezov stĺpov a prievlakov. Rozmedzie, v ktorom môže byť konštrukcia skeletu bez výstužných stien je rôzne a závisí od charakteru vlastnej konštrukcie, na smere nosných rámov, tuhosti stykov, priereze nosných prvkov, hĺbke a dĺžke objektu a pod. Preto sa musí pri každom skelete posúdiť potreba výstužnej steny. Obdobnú funkciu plnia aj obvodové stužidlá, ktoré sú vždy kolmé na nosné rámy skeletu. Tieto slúžia ako nosné prvky pre uloženie obvodového plášťa.
Obvodový plášť - sa navrhuje prevažne ako prefabrikovaný, výnimočne z murovacích materiálov. Materiály môžu byť z ľahkých betónov, keramiky. Realizovali sa aj plášte kovoplastické zavesené panely a systémy nosných roštov, ktorých kotviace prvky umožňujú trojrozmerný posun.
TYPY:
• MSRP
• S1.2, S1.3
• INTEGRO
Montovaný skelet S 1.2
Skelet II. kategórie, unifikovaný viacpodlažný žb s osovou vzdialenosťou rámov od 2,4 do 12,0 m, konštrukčných výšok od 2,7 do 6,0 m.
Vhodne sa uplatňuje pre objekty priemyselné, občianske a pôdohospodárske s užitočným zaťažením od 2,8 do 20 kN/m2.
Nosný systém tvória rámy montované z jednopodlažných stĺpov a priebežných prievlakov. Stropné panely sú uložené na prírubách prievlakov. Nosnú konštrukciu možno riešiť ako priečny alebo pozdĺžny systém. Vodorovná tuhosť vyšších objektov je zabezpečená výstužnými stenami. Založenie objektu je na pätkách a na ich kalichoch sú uložené základové trámy.
Boli rozpracované varianty pre modul :
M1 v smere kolmom na smer prievlakov (osová vzdialenosť rámov) - 2,4 / 3,0 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 / 9,0 / 9,6 / 10,8 / 12,0 m.
M2 v smere prievlakov krajný - 3,0 / 4,8 / 6,0 / 7,2 m,
M2 krajný s konzolou - 1,9 m,
M2 vnútorný - 3,0 / 6,0 / 7,2 m,
KV podlaží - 2,7 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0 m,
Stĺpy - na výšku jedného podlažia, štvorcový / obdĺžníkový prierez 290/390 (medzistĺpy), 390/390 a 390/590 ako nosné. päty stĺpu majú zabudovanú oceľovú bodku a obvodové stĺpy oceľové platničky alebo pásovinu pre uchytenie kotiev pre osadenie obvodového plášťa.
Prievlaky - tvar obráteného"T" (vnútorné) / "L" pre obvodové rámy.
Stropné panely - predpäté Spiroll 250 a 300 mm,
- dutinové žb 250 mm,
- rebrové žb prierez "TT" výšky 440, šírky 1500, 1800 a 2400 mm.
Stužidlá - obdĺžníkový prierez 390/440 mm obvodové a 290/440 mm vnútorné. Tieto majú zabudované oceľové platničky pre kotvenie obvodového plášťa.
Výstužné steny hrúbky 200 mm pre všetky konštrukčné výšky od 3,0 do 4,2 m so skladobnými šírkami 1200, 1800, 1900, 2000 a 2400 mm.
Základové trámy - obdĺžníkový prierez 190/590 mm. Na nárožiach alebo v kútoch objektov, prípadne pri dilatáciách sa zmonolitňujú.
Obvodový plášť - keramický, pórobetónový alebo kovoplastický

Montovaný skelet S 1.3
Je to skelet III. kategórie a je unifikovaný žb s osovou vzdialenosťou rámov od 2,4 do 12,0 m. KV podlaží - od 3,6 do 7,2 m.
Pre objekty jednopodlažné alebo pre posledné podlažia viacpodlažných objektov je možné osovú vzdialenosť rámov zväčšiť na 15,0 a 18,0 m.
Skelet je vhodný pre objekty občianske, priemyselné alebo pôdohospodárské s užitočným zaťažením od 2,8 do 30,0 kN/m2. Prípustné zaťaženie bude závislé od navrhnutých rozpätí rámov a stropných panelov.
Nosný systém tvoria rámy montované zo stĺpov na výšku jedného podlažia a prievlakov na ktoré sa ukladajú stropné panely Spiroll 300 alebo predpäté rebrové "TT" panely. Stropné panely sú uložené na prírubách prievlakov.
Vodorovná tuhosť vyšších objektov sa zabezpečuje výstužnými stenami. Nosný systém sa zakladá na pätkách (rošte, doske). Po obvode sa ukladajú na kalichy pätiek základové trámy.
Boli rozpracované varianty pre modul
M1 v smere kolmom na prievlaky v osovej vzdialenosti rámov - 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 / 9,0 / 9,6 / 10,8 / 12,0 m a pre jednopodlažné objekty 15,0 a 18,0 m.
M2 smere prievlakov - 3,0 / 6,0 / 7,2 / 9,0 m.
M1=6,0 m a väčší je možné deliť medzistĺpmi a stužidlami na menšie moduly (hlavne po obvode objektu na M3 - 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0 m),
KV podlaží - 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4 / 6,0 / 7,2 m
V jednom objekte je možné uplatniť rôzne kombinácie rozmerov M1, M2 a po výške objektu meniť KV podlaží.
Stĺpy - na výšku jedného podlažia, 290/390 mm pre medzistĺpy a 390/590 a 390/890 mm pre nosné stĺpy.
Pätky stĺpov majú zabudovanú oceľovú bodku pre stykovanie rámových styčníkov.
Prievlaky - tvar obráteného"T" s výškou 590 mm prípadne tvaru "L" s výškou 590 mm alebo kríža s výškou 890 mm.
Stužidlá - obdĺžníkový prierez 390/440 mm obvodové alebo 290/440 mm vnútorné.
Stropné panely - predpäté Spiroll 3000 mm, šírky 1200 mm alebo rebrové prierezu zdvojeného "TT" s výškou 590 mm šírky 1500 mm, 1800 a 2400 mm.
Výstužné steny - hrúbka 200 mm.
Obvodový plášť - keramický, pórobetónový alebo kovoplastický.
Montovaný skelet revidovaný Priemstav - MS RP
Konštrukčná sústava MSRP je určená pre stavby administratívno - prevádzkové, sociálne, pre priemyselnú výrobu, občiansku a bytovú výstavbu.
Skeletová konštrukcia je zostavená z nosných prvkov stĺpov, rámových priečlí a rámových vložiek, obvodových stužidiel, stropných panelov a stropných stužidiel, schodiskových a výstužných stien, schodísk, predpätých stropných panelov Spiroll a doplnkových vložiek.
Nosnú konštrukciu môžno vytvoriť z priečnych a pozdĺžnych rámov ktoré tvoria stĺpy a prievlaky.
Skladobné možnosti 6+6+6 / 6+3+6 / 6+2,4+6 / 5,4+2,4+5,4 / 6+6 / 4,8+2,4+4,8 / 6+2,4 (s konzolou) a pri revidovanom skelete bola rozšírená skladba o moduly 7,2 a 9,0 m v priečnom aj pozdĺžnom smere.
Konštrukčná výška podlažia je 3,3 / 3,6 / 4,2 m.
Maximálna výška zástavby je 12 NP.
Prvky montovaného skeletu MSP :
- stĺpy - 400/400 a 500/500 mm,
- prievlak obráteného"T" - 500/500 mm s konzolou 1200 mm,
- stropné panely - žb dutinové o hrúbke 240 mm a šírke 600, 1200 mm,
- stužidlá - žb rozmerov 250/500 a 500/500 mm,
- schodiskové podesty, medzipodesty a ramená šírky 1500 mm,
- výstužné steny - hrúbky 100,140, 240 mm,
Prvky revidovaného montovaného skeletu MSRP :
- prievlaky sú zosilnené v tvare pôvodného prievlaku s konzolou 1800 mm,
- stropné panely - doplnené o Spiroll šírky 1200 mm v dĺžkach 6900 a 8700 mm,
Pre MSRP bolo vytvorených 7 typov schodísk v moduloch 4,8/6,0 m a konzola, 6,0/6,0 m, 6,0/7,2 m so šírkou ramena 1,2 / 1,5 a 2,4 m.
Stuženie nosnej konštrukcie tvoria jednak vodorovné výstužné prvky ako aj montované výstužné steny.
Obvodový plášť je pórobetónový, keramický alebo kovoplastický. Obvodový plášť musí mať dodržané zaväzné rozmery, tvar, umiestnenie a spôsob montáže. Obvodový panel je uložený na oceľovú konzolu a kotvený k stĺpu v hornej časti. Pri obvodovom murive z klasických materiálov sa muruje priamo na obvodové stužidlo.

Žádné komentáře:

Okomentovat