Loading

5. Komíny – rozdelenie, názvoslovie a konštrukčné riešenie

Komínmi zabezpečujeme odvádzanie spalín z vykurovacích zariadení, pecí, sporákov a pod. do ovzdušia. Pozostávajú z komínového telesa a z komínových prieduchov, s príslušným vyberacím otvorom a sopúchmi. Komínové teleso je založené na základovej konšt. a ukončené komínovou hlavou.

Názvoslovie:

Sopúch – je otvor , ktorým sa vykurovacie zariadenia pripájajú ku komínovému prieduchu.
Vyberacím otvorom sa vyberajú sadze z najspodnejšej časti prieduchu.
Vymetacím otvorom, ktorý má byť umiestnený čo najvyššie, prieduch vymetáme.
Komínová hlava – ukončenie komínového telesa nad strechou. Z dôvodov protipožiarnej bezpečnosti musí komínové teleso dostatočne presahovať úroveň geometrie tvaru konštr. zastrešenia. Pri zastrešení plochou strechou má komínové teleso presahovať hornú úroveň zastrešenia o 1500, 2000mm. Pri zastrešení šikmými strešnými plochami ma presahovať myslenú priamku prechádzajúcu hrebeňom strechy minimálne o 650mm pri vzdialeností vnútornej plochy komínového telesa od strešnej roviny do 2000mm. Ak je táto vzdialenosť väčšia, vedieme myslenú priamku z hrebeňa strechy pod uhlom 10° a výška komínového telesa má byť minimálne 650mm od priesečníka myslenej priamky s najbližšou plochou komínového telesa .
Pri čistení komínov používame niekedy komínovú lavičku prístupnú zo strešného výlezu.
Stavebná výška komínového telesa:vertikálna vzd. od základu po hornú hranu komínovej hlavy.
Účinná výška komínového prieduchu- vertikálna vzd. medzi dolnou plochou sopúcha a hornou hranou komínovej hlavy- min 5m.
Neúčinná výška komínového prieduchu- vertikálna vzd. Dolnej plochy vyberacieho otvoru a dolnej plochy sopúcha- min 1/10 účinnej výšky.

Rozdelenie komínových prieduchov:
Podľa prierezu komínových prieduchov rozdeľujeme komíny na :
- úzke (plocha prierezu do 40 000mm2)
- stredné ( plôch prierezu je nad 40 000mm2)
- prielezné (s plochou prierezu nad 202 500 mm2) Podľa priebehu rozoznávame komínové prieduchy:
- priame ( v celej stavebnej výške prebiehajú kolmo)
- uhýbané (v stavebnej výške uhýbajú od vertikálnej priamky)
Komínové prieduchy môžu byť prierezu:
- kruhového
- štvorcového
- obdĺžnikového
Podľa spôsobu výstavby :
- murované
- monolitické
- montované
Murované komíny murujeme a montujeme na maltu vápennocementovú alebo cementovú. Vnútorný povrch vyhladíme maltou používanou pri murovaní. Vonkajší povrch komín. telesa omietame, šparujeme a obkladáme s nehorľavým materiálom.
Podľa usporiadania komín. prieduchov rozoznávame komíny :
- priebežné - všetky kom. prieduchy sú založené v najnižšom podlaží):
- priame
- uhýbané
- poschodové - stavebná výška kom. prieduchov je rôzna. Každý kom. prieduch je založený v inom podlaží.
Toto usporiadanie kom. prieduchov sa používa len pri rekonštrukcií budov.Môžu byť: priame , uhýbané.
- prepažené so spoločným zberačom- v najnižšom podlaží je spoločný zberač , z ktorého jednostranné alebo obojstranné odbočujú kom. pried. Jednotlivých podlaží a od zberača sú oddelené výsuvnými uzávermi.
- spoločné komínové prieduchy odvádzajú spaliny z viacerých spotrebičov v rôznych podlažiach .Povoľujú sa len vo výnimočných situáciách , najčastejšie v rodinných domoch, kde miestnosť v hornom podlaží môže byť ohrozená spalinami zo spotrebičov dolného podlažia.

Podľa druhu použiváneho paliva rozoznávame kom
. prieduchy na odvádzanie spalín :
- tuhého paliva
- tekutého paliva
- plynného paliva
Konštrukčné riešenie komínov:
Komínové teleso sa musí murovať veľmi dôsledne, pretože prípadná infiltrácia vzduchu komínovým telesom by nepriaznivo ovplyvňovala aerodynamiku kom. prieduchu a mohla by spôsobiť nadmernú nežiaducu kondenzáciu spalín.
Kondenzáty spalín pôsobia deštrukčné na konštrukciu komínov, narušujú ich funkčnosť, požiarnu bezpečnosť a skracujú ich životnosť. Teplota spalín závisí od druhu spaľovacieho paliva a od účinnosti spotrebiča. Ak teplota spalín klesne pod hranicu ich rosného bodu spalín, vytvoria sa podmienky pre ich kondenzáciu. Následkom tohto javu sú prevádzkové a konštrukčné poruchy komínov.
Najintenzívnejšia kondenzácia spalín vzniká v miestach, kde je komínový prieduch najviac ochladzovaný, spravidla v pôdnom a nadstrešnom priestore. Môžeme ju redukovať hlavne nárokmi na tepelnú izoláciu komínových stien.
Ak je teplota spalín nízka, rozdiel hustôt spalín a vzduchu v miestnosti je malý, prípadne nulový. Tlakový rozdiel klesá, znižuje sa rýchlosť prúdenia spalín, preto dlhšie zotrvávajú v prieduchu, chladnú a kondenzujú. Možno ich zabrániť aj zvýšením nadbytku vzduchu pri spaľovaní.
Tlakový rozdiel vzniká z rozdielu medzných hustôt spalín a vzduchu v miestnosti, v ktorej je umiestnený tepelný zdroj.
Tradičný murovaný komín už dostatočne nevyhovuje pri využívaní plynných a kvapalných palív, pretože tieto vyžadujú nové spôsoby odvádzania spalín. Pri spaľovaní týchto palív vznikajú v kom. telese agresívne kondenzáty, ktoré postupne rozrušujú vnútorne steny kom. prieduchu.
Moderné technológie spaľovania vyžadujú dokonalú funkčnosť celej vykurovacej sústavy.
Musia byť splnené tieto požiadavky:
- musí byť správne vypočítaný a riešený
- musí byť odolný proti pôsobeniu spalín
- musí byť plynotesný
- musí byť schopný rýchlo dosiahnuť a udržiavať prevádzkovú teplotu
- musí odolávať všetkým statickým a dynamickým namáhaniam
- musí spĺňať požiadavky prefabrikácie
- musí dosahovať úsporu paliva
Týmto požiadavkám vyhovujú komíny, ktorých steny sú trojvrstvové . Vnútornú vrstvu tvorí komínová vložka odolná voči chemickým a mechanickým účinkom spalín. Stredná vrstva má tepelnoizolačnú funkciu, vonkajšia vrstva (obvodový plášť) chráni vnútorne vrstvy , zvyšuje tepelnoizolačnú schopnosť komína a plní statickú a estetickú funkciu.
Zásady pre tvorbu prieduchov:
• Neúčinná výška komínového prieduchu min 1/10 účinnej výšky (500mm)
• Navrhujeme priebežné komíny
• Rovnaký prierez prieduchov
• Komínové prieduchy vzdialené od vetracích min o 150mm
• Do jedného prieduchu sa nemôžu zaúsťovať:
- Otvorený spotrebič paliva- kozub a uzavretý spotrebič paliva- sporák
- Spotrebiče z rôznych podlaží
- Spotrebiče s rôznymi funkciami
- Dve vykurovacie zariadenia na iné palivo
• Sopúch nesmie zaústiť do úhybu,ale čo najbližšie pod ním.
• Vyberacie prieduchy v najnižšom podlaží, min 300mm od ohňovzdornej podlahy, uzavreté kovovými dvierkami,
• Vymetacie otvory v povalových priestoroch, 800-1200mm od podlahy, 300 mm od nich nesmie byť horľavá látka, podlaha v šírke 600mm nehorľavá, kovové dvierka
• Vykurovacie spotrebiče pripájame sopúchmi ku prieduchom, majú byť priame,krátke,s rovnakým priemerom ako prieduch, vzd.medzi dvoma sopúchmi ústiacimi do jedného prieduchu je 300mm
• Komínová hlava ukončená nehorľavou krycou oceľobetónovou monolitickou alebo prefa doskou
• Hrúbka komínového plášťa- min 150mm
• Komínový nadstavec do hĺbky 200mm
• Uhýbanie alebo odbočovanie prieduchu po krivke s r=300mm

Presahy komínového telesa nad zastrešenie:
-plochá strecha- 1500-2000mm
-šikmá strecha- presahovať myslenú priamku prechádzajúcu hrebeňom strechy min o 650mm pri vzd.vnút.plochy komínového telesa od strešnej roviny do 2m. Ak je to väčšia vzdialenosť, vedieme myslenú priamku z hrebeňa strechy pod uhlom 10⁰ a výška komína má byť min o 650mm od priesečníka myslenej priamky s najbližšou plochou komína.Žádné komentáře:

Okomentovat