Loading

8. Montované železobetónové stropné konštrukcie

Montované stropy môžu byť materiálovo vyhotovené zo železobetónových panelov, keramických prvkov alebo pórobetónových dielcov. Montovaný strop sa zaleje betónovou zálievkou s hrúbkou 5 cm, na ktorú sa uloží podlaha.
Výhody:
• rýchla a presná sériová výroba prvkov
• prvky vyľahčené dutinami
• zníženie prácnosti, rýchla montáž,bez TP
• malý počet montážnych operácií
• vylúčenie mokrých procesov a okamžitá únosnosť stropu
• úspora debnenia a podperného lešenia
• menšie nároky na pracovné sily
• menšia závislosť od počasia

Nevýhody:
• obmedzené rozpony a stanovené zaťaženia
• vysoká hmotnosť rozmerných prvkov, obmedzená doprava, potreba zdvíhacích mechanizmov
• zmenšená tuhosť stavby v priečnom smere
• citlivosť prefa prvkov na sadanie stavby a tepelné zmeny- vznik trhlín v omietke v mieste styku dvoch dielcov
• nižšia zvuková izolácia prvkov s plošnou hmotn. Pod 280 kgm-2
Železobetónové montované stropy delíme na:
1. stropy zo stropných nosníkov,
2. stropných nosníkov a vložiek,
3. z prefabrikovaných železobetónových dosák,
4. z panelov.

1.stropy montované zo stropných nosníkov:I,T,L
2.Polomontované stropy z keramických nosníkov a vložiek – keramické nosníky (typu FERT) sa vyrábajú z tvaroviek prierezu U na technologickom zariadení, ktoré zvarovanú výstužnú kostru špeciálnym spôsobom vtlačí do žľábku tvaroviek a zabetonuje ju. Na čiastočný nosný diel týchto nosníkov sa ukladajú keramické vložky MIAKO a dobetonovaním priestoru medzi vložkami sa nosník dokončí. Osová vzdialenosť nosníkov je 45 alebo 60 cm, výšky nosníkov 170 mm, šírka 120 mm a dĺžka napr. 2400, 2700, 3000..........5400 mm. Dovolené zataženie nosníkov je 2700 N/m2.

4.Stropy z dutinových železobetónových panelov – pre rozptýlenú výstavbu bytových a hospodárskych budov oblastného významu sa vyrábajú dutinové panely rady PZD o skladobných rozmeroch napr. PZD 21,5/50 (100)/390....510 cm.
Stropné konštrukcie z panelov metrické rady pre rozpätie 5000 mm je na obr.


3.Stropy zo železobetónových dosiek – železobetónové dosky majú skladobnú šírku 300 mm a max. skladobnú dĺžku 3300 mm odstupňovanú po 300 mm vzhľadom k hrúbke dosiek 6.5,9 a 14 cm. Sú určené pre miestnosti do svetlosti 3000mm, pri väčších svetlostiach je nutné dosky ukladať na oceľové valcované nosníky.

Výhody keramických a pórobetónových stropov:
- dobré tepelnoizolačné a zvukoizolačné vlastnosti
- jednoduchý montážny postup,
- minimalizácia mokrých procesov,
- menšia závislosť od poveternostných vplyvov pri výstavbe a veľmi skoré sprevádzkovanie,
- vytvorený podhľad je rovný a nosný,
- dostatočná nosnosť pre použitie v obytných budovách.
Nevýhodou je obmedzená dĺžka stropných nosníkov (do cca. 7 m – čo pre veľkú väčšinu domov postačuje) a nutnosť zohľadňovať dispozíciu domu pri návrhu stropu vzhľadom na umiestnenie nosných stien.
ŽB spriahnuté kcie: FILIGRANOVÉ NOSNÍKY

Žádné komentáře:

Okomentovat