Loading

17. Hydrogeologické pomery a hydroizolácie spodnej stavby

KPS sa robia z ma¬t, kt sú pórovité. Ľahko prijímajú vodu, kt. ich poškodzuje, a preto treba stavby proti účinkom vody a vlhkosti chrániť. Hydroizolácie proti vlhkosti a vode delíme:
H podľa izolovanej časti objektu:
- Horná stavba. Strecha, obvodový plášť
- Spodná stavba
H podľa druhu pôsobiacej vody:
1. H proti podpovrchovej vode
2. H proti zemnej vlhkosti- voda viazaná v póroch zeminy
3. H proti podzemnej vode.
Izolovať objekt proti zemnej vlhkosti znamená chrá¬niť ho proti všetkým druhom a možnosťami výskytu vody v zemine, ktorá pôsobí na izoláciu hydrosta¬tickým tlakom.
H proti podzemnej vode:
- H proti beztlakovej podzemnej vode (do 0,02MPa);
- H proti tlakovej podzemnej vode (viac ako 0,02MPa);
- H proti agresívnej podzemnej vode, ktorá môže narušiť stavebné látky, ak príde s nimi do sty¬ku;
- H proti hladovej podzemnej vode (veľmi mäkká voda, kt. má rozpúšťaciu schopnosť).
Rozdelenie hydroizolácií podľa použitého hydroizolačného princípu
• Nepriama metóda- odstránením škodlivého prostredia alebo vylú¬čením jeho vplyvu:
- Drenážny systém-plošný a obvodový
- Premiestenie objektu na vhodnejšie miesto
- Zmena konfigurácie terénu
- Zrušenie podzemných podlaží
- Hydroizolačná clona
• Priama metóda-vlastnou konštrukčnou, vzduchovou dutinou alebo hydroizolačnou vrstvou

TYPY HYDROIZOLÁCIÍ:
1. Asfaltové pásy: typ A,R,S (hydrobit,glasbit),modifikované typu S(elastobit), samolepiace bezvložkové

2. Fóliové: mäkčené PVC

3. Náterové:
- Náterové kryštalické tesniace materiály- zmes portlandsého cementu, kremičitého piesku a chemikálií, po zmiešaní s vodou dochádza ku kryštalizácii v póroch betónu
- Bentonitová izolácia
Voľba účinnej izolácie závisí od podkladových mat. a to:
a)údaje geologického prieskumu - zrnitosť, priepustnosť, stlačiteľnosť zeminy
b)údaje o podzemnej vode - chemický rozbor,- maximálna hladina, - pôvod;
c)údaje o spôsobe založenia stavby - pôdorysné plány, priečne a pozdĺžne rezy
HYDROIZOLAČNÁ SÚSTAVA STAVBY
Hydroizolačná sústava (ďalej len izolačná) je súhrnná skladba konštrukcie, ktorú tvoria:
- podkladové vrstvy,
- vlastný izolačný povlak,
- ochranné vrstvy.
PODKLADOVÉ VRSTVY
Základ pod vodorovný a šikmý izolačný povlak tvo¬rí betón alebo železobetón, ktoré sa kladú na nenakyprenú zeminu v hrúbke 80 až 150 mm, podľa podmienok s vyrovnávajúcou vrstvou cementového poteru. Na nepriepustných zeminách sa odporúča navrhnúť štrkopieskovú vrstvu hrubú 250 mm, ktorá pretne kapilárnu vzlínavosť a preberá funkciu dre¬nážnej vrstvy. Podklad štrkopieskovej vrstvy má mať spád k obvodu výkopovej jamy. Podklad pod zvislý izolačný povlak tvorí stienka z tehál, betónu, železobetónu s vrstvou omietky hru¬bou 20 mm, ktorá vyrovnáva nerovnosti povrchu. Podkladovú vrstvu môže tvoriť murivo suterénu s omietkou, ak sa izolačný povlak vytvára z vonkajších priestorov.Podklad pod asfaltové pásy má byť rovný, pevný, čistý,suchý, bez trhlín, rohy zaoooblené v polomere 20mm pod nátery a 40-50mm pod pásy. Pod fóliové izolácie podklad nemusí byť suchý ani roky zaoblené. Pred pokládkou izolácie sa podklad napenetruje.


IZOLAČNÝ POVLAK
Izolačný povlak sa vytvára z asfaltových a izo¬lačných vložiek. Vodotesnú funkciu hydroizolačných povlakov má asfaltová látka, ktorej priame využitie bez výstužných vložiek (izolácia poterom) je vhodné len pri masívnych konštrukciách, kde nevznikajú na ich povrchu trhliny. Penetračný náter sa nanáša na upravený pod¬klad a pevne spája podklad s izolačnou vrstvou. Vypĺňa všetky póry podkladu a skladá sa z vodných tekutých náterov, emulzií a suspenzií. Náter asfaltom Na tvori sa tenká nepriepustná vrstva bitúmenového izo¬lačného náteru alebo tmelu, nanášaného za stude¬na alebo tepla. Asfaltové vložky a pásy slúžia na vystuženie hydroizolačnej vrstvy. Pásy typu R a S majú izolačnú funkciu. Vložky môžu byť nasiakavé (textilné, papie¬rové), nenasiakavé (rohože zo sklenej tkaniny, me¬dené, hliníkové alebo PVC fólie), natreté asfaltovými nátermi pri výrobe a proti zlepeniu pri skladovaní po¬sypané mastexom. Rozoznávame vložky typu A, R, S.
Vložky typu A sú len impregnované a ako izolačný povlak sa zlepujú pomocou asfaltových náterov, kto¬ré majú izolačnú funkciu (A 330 H, A 400 H, A 500 H atď.).

OCHRANNÉ VRSTVY IZOLAČNÉHO POVLAKU
Ochranu povlaku na vodorovnej a šikmej ploche tvorí vrstva ochranného cementového poteru hrubá min 30mm,alebo betónová mazanina hrúbky 30 až 80mm dilatovaného pracovnými škárami 3x3 m.
Ochrana zvislej izolácie sa v závislosti od hydro¬logických pomerov a spôsobu kladenia vytvára stienkou z tehál, prípadne z betónu, hrubou 100 až 150 mm a platia tu tieto zásady:
- stienka musí mať spoločný základ s budovou;
- po položení povlaku sa stienka musí hneď vy¬murovať (vybetónovať), aby bol povlak dotlačený a izolačné nátery nestekali. Dotlačenie spôsobuje ze¬mina a podzemná voda;

IZOLAČNÁ SÚSTAVA V ZÁVISLOSTI OD HYDROGEOLOGICKÝCH POMEROV
Návrh vrstiev v izolačnej sústave závisí od hydro¬logických pomerov.
v sklone 1:10 až 1:15. Ak je rozdiel v základovej škáre veľký, a tiež v prípade zakladania do skalného výlomu alebo do výkopov pažených štetovnicovou stenou, ako aj v prípade prístavby objektu, je potrebné aby sa dosta¬točné zovretie izolácie zabezpečilo primurovkami, ktoré sú spojené s nosným murivom oceľovými kotvami. Vzájomná vzdialenosť medzi kotvami je 1 500 mm a od základovej škáry 500 mm. Kotviace háky musia byť zviazané s výstužou. Ukončenie izolačného povlaku má byt minimálne 150 mm nad chodníkom, lepšie200 mm. Povlak sa prichytí pletivom a klincami o drevený klátik, dotlačí sa kamenným obkladom alebo zasunie sa do ložnej škáry muriva.
Povlaková izolácia musí tvoriť celistvú uzatvorenú vrstvu po celom povrchu spodnej stavby. Výrobná šírka izolačných pásová lepeniek je 1 000 mm, jed¬notlivé pásy sa spájajú s presahom 100 mm pri zvislých aj vodorovných izoláciách. Pri viacvrstvových povlakoch sa výstužné pásy spojujú s posunom 500 mm. Podo¬bne aj pri vytváraní izolácií z PVC fólií je prekrytie 100 mm. Pri zosilňovaní izolačných povlakov sa výstužné vložky prekrývajú 100 mm.
V rohoch izolačnej vane je priebeh lepenky zaoble¬ný v polomere min. 40 mm a izolačný povlak musí byť zosilený prvkom prídavnej vložky alebo presa¬hom vložiek o 100 mm .
Izolačný povlak v mieste dilatačnej škáry zosilňu¬jeme prídavnými látkami. Ak sa očakávajú pohyby len niekoľko milimetrov, používajú sa prídavné asfal¬tové vložky. Ak ide o väčšie pohyby (až do 20 mm), volíme kovové fólie, plechy, gumové pásy.Žádné komentáře:

Okomentovat