Loading

16. Konštrukčné riešenie plošných základov b)

Základové dosky
Základové dosky sú zásadne monolitické základové konštrukcie, zhotovené z prostého betónu alebo železobetonu. Tvoria súvislý horizontálny základ pod celým pôdorysom stavby.
Monolitické železobetónové základové dosky sa navrhujú:
- zvyčajne pri dovolenom namáhaní základovej pôdy okolo 0,1 až 0,15 MPa, kedy by základové pätky, pásy i rošty vychádzali veľmi veľké,
- ak je únosnosť a stlačiteľnosť základovej pôdy v rozsahu pôdorysu stavby premenlivá,
- ak je potrebné zmenšiť rozdielnosť sadania jednotlivých nerovnako ťažkých častí stavieb,
- ak ide o stavbu s veľkým počtom podlaží s veľkým sústredeným zaťažením.
Prierezové tvary základových dosiek
Podľa tvaru prierezu dosky sa rozlišujú:
- rovná,
- rebrová,
- hríbová.
Rovná základová doska sa navrhuje pri osovej vzdialenosti nosných stien alebo stĺpov do 4,0 m. Zvyčajne je doska železobetónová, môže však byť aj z prostého betónu. Hrúbka dosiek sa pohybuje od 500 do 1200 mm. Rovná doska je najjednoduchšia staticky aj technologicky. Keďže má obidva povrchy rovné, umožňuje jednoduché zhotovenie podlahy aj hydroizolácie.
Rebrové a hríbové základové dosky sa zhotovujú len zo železobetonu. Navrhujú sa pri osovej vzdialenosti nosných stien a stĺpov väčšej ako 4,0 m, pre veľké zaťaženie a pre stavby aj nad 20 podlaží.
Možno zhotoviť menšiu hrúbku vlastnej dosky, pretože rebrá alebo obrátené hríbové hlavice ju stužujú. Pre väčšiu tuhosť celej základovej konštrukcie sa môžu rebrá zosilniť nábehmi. Rebrá môžu byť riešené ako horné alebo dolné. Nosné steny alebo stĺpy sú osadené nad rebrami, alebo hríbovými hlavicami, ktoré tvoria pätky stĺpov. Nevýhodou horných rebier a obrátených hríbových hlavíc je to, že podlaha sa musí ukladať na vyrovnávací násyp, alebo na samostatnú nosnú konštrukciu. Priestor medzi základovou doskou a podlahou sa výhodne použije na vedenie inštalácie. Rovná základová škára umožňuje jednoduché zhotovenie hydroizolácie proti podzemnej, prípadne agresívnej vode.
Pri doskách so spodnými rebrami sa môže podlaha uložiť na rovnú dosku, nevýhodou je členitá základová škára. Tento typ dosky nie je vhodný do základových pomerov, kde sa vyskytuje podzemná voda alebo agresívne prostredie.
Rebrá sa môžu zhotoviť v obidvoch smeroch, čím sa vytvorí rošt. Rošt sa spravidla vytvorí nad doskou. Základová doska s obojsmernými rebrami je vhodná pre veľmi zaťažené skeletové stavby.


Základové rošty
Sústava pozdĺžnych a priečnych základových pásov spojených do jedného celku tvorí rošt. Zvýšenie tuhosti roštu sa docieli zosilnením kútovými nábehmi. Rošty vytvárajú väčšiu úložnú plochu ako pásy, čím dobre vyrovnávajú rozdiely v sadaní základov. Používajú sa preto aj pre skeletové stavby založené na pôdach nerovnomerne stlačiteľných, alebo na poddolovanom území. Z ekonomického hľadiska sú hospodárne do osovej vzdialenosti stĺpov 6,0 m. O roštoch platí všetko to, čo bolo povedané o základových pásoch z prostého betónu a železobetonu.
Základy hlbinné
Hĺbinné základy) prenášaju tíhu stavby do hloubky prostřednictvím vertikálních prvků. Hlubinné zakládání se používá při nedostatečné únosnosti povrchových vrstev, nachází-li se únosná půda ve větší hloubce pod základem.
Kromě pilot se používají v základech hlubinných šachtové pilíře, studně a kesony.
Zakládání na pilotách
Pilotu charakterizujeme jako stavební základový prutový prvek, který přenáší zatížení ze stavby na základovou půdu do hloubky. Poměr délky piloty k jejímu příčnému rozměru je u maloprůměrových pilot min. 5:1, u velkoprůměrových pilot je to 3:1, avšak minimální délka piloty je 2,0 m (ustanovení ČSN 73 1002 platí pro piloty od příčného rozměru 0,20 m až do příčného rozměru 2,50 m). Podle příčného rozměru jsou maloprůměrové piloty rozměru d = 0,20m až 0,60m a velkoprůměrové piloty rozměru d > 0,61m.
Osová vzdálenost pilot se stanovuje s ohledem na statické působení pilot a technologii jejich provádění. Nejmenší osová vzdálenost u maloprůměrových pilot je 2,5d, u velkoprůměrových pilot je to zpravidla 1,5d, minimálně však d + 0,5 m. U pilot předražených je nejmenší osová vzdálenost 3,5 d.
Rozdělení pilot
1. podle vzájemného vztahu:
-piloty osamělé - piloty se vzájemně staticky neovlivňují, osová vzdálenost je přibližně 6d (d – průměr piloty),
-piloty skupinové - piloty se vzájemně staticky ovlivňují a posuzují se jako celek;
2. podle přenášení zatížení na základovou půdu:
-piloty tlakové - pilot působí jako opřené, vetknuté nebo plovoucí; opřené piloty přenášejí zatížení špičkou, kterou se opírají o únosné podloží; piloty vetknuté přenášejí zatížení špičkou vetknutou do únosné půdy a třením na plášti; piloty plovoucí přenášejí zatížení převážně třením v celé ploše,
-piloty tahové,
-piloty namáhané ohybem;

3. podle materiálu z kterého jsou zhotoveny:
-piloty dřevěné,
-piloty betonové,
-piloty železobetonové,
-piloty z předpjatého betonu,
-piloty ocelové;

Železobetonové monolitické piloty - vrtané s odňatou výpažnicí
4. podle výrobního postupu:
-piloty vháněné (prefabrikované),
-piloty vrtané,
-piloty monolitické (hloubené) s odňatou nebo ponechanou výpažnicí nebo bez výpažnice.
• Piloty vháněné se zapouštějí do základové půdy beraněním, vibrováním, vibroúdernou metedou, zatlačováním, vplachováním, šroubováním.
• Vrtané piloty, zhotovované na místě do vrtu pro pilotu, se provádějí jako pažené nebo nepažené a betonují se do provedeného otvoru. Mají buď stejný průměr po celé délce nebo se směrem k patě zužují nebo jsou v patě v hlavě rozšířeny. Nejmenší průměr vrtaných pilot je 0,25 m.
Studne:
- Pod piliermi
- Murované štvorcové alebo obdĺžnikové, ŽB skruže
- Spodná skruž ma brit, ťažením zeminy z priestoru studne sa skruž púšťa dole a nakladá sa ďalšími skružami, potom sa vnútrajšok vybetónuje
Kesóny:
- Pod povrchovou alebo podzemnou vodou
- Duté teleso kruhové alebo štvorcové zakončené ostrím na dolnom obvode a stropom hore
- Komunikačná rúra

Žádné komentáře:

Okomentovat