Loading

15. Konštrukčné riešenie plošných základov a)

PÁSY:
• Zakladanie nosných a nenosných stien v dobrých pôdach, max namáhanie 1,5 MPa, nenosné priečky pri namáhaní 0,05 a 0,06 MPa
• navrhujeme pod múry, charakterizuje ich značne väčší tretí rozmer – dĺžka, od menších ostatných dvoch rozmerov – výška a šírka. Materiálom je lomový kameň, betón prostý, betón prostý s veľkou frakciou (hrubé kamenivo, kamene), vystužený betón (oceľobetón). Šírka závisí od zaťaženia a vlastností zákl. zeminy, do 2m.
• Jednostupňové alebo viacstupňové, obrátené T
• Z prostého betónu min. 300mm výška, zo ŽB 300x300mm
• Ďalším typom sú montované základové pásy z betónových prefabrikovaných dielov, ktoré môžu byť plné alebo vyľahčené s dutinami alebo tvarované s rebrami.
• Železobetónové pásy majú obyčajne obdĺžnikový prierez, pre úsporu materiálu sa horná plocha zošikmuje pod uhlom max. 35° od vodorovnej hrany. Šírka základových pásov vychádza zo statického výpočtu na základe únosnosti podložia. Obyčajne sa však šírka základových pásov určuje podľa hrúbky muriva, ku ktorej sa pripočíta asi 10 cm na obe strany.
Hĺbka založenia – základová škára, teda miesto, kde sa nachádza spodná úroveň základov, musí ležať v nezamŕzajúcej hĺbke. To znamená, že ak je pôda pod základmi zložená zo skalnatých hornín, je to hĺbka 50 cm, ak je podkladová pôda z pieskov a štrkopieskov, je to 80 cm, a ak podložie tvorí íl, musí byť základová škára v hĺbke 120 až 140 cm.
Tvar konštrukcie pásov – Obdĺžnikový tvar zákl. pásu sa používa pre málo zaťažené budovy.
PATKY:
• navrhujeme pod stĺpy, piliere.
• základová pôda pod celou konštrukciou by mala byť dostatočne únosná a rovnorodá.
• Z ekonomického i výrobného hľadiska by strana pätky nemala byť väčšia ako polovica osovej vzdialenosti stĺpov, inak sú výhodnejšie doskové alebo pilótové základy.
• Pre pätky je najvhodnejší štvorcový alebo obdĺžnikový tvar s pomerom strán 3 : 5, maximálne 2 : 3.
• Materiál: prostý betón, ŽB, monolitické, prefabrikované
• Prostý betón, jednostupňové min 350mm, dvojstupňové do 900mm
• Namáhanie z prostého betónu do 0,2 MPa, zo ŽB 0,1 až O,15 MPa
• Max rozmery 3x3 alebo 4x4m
• Prefabrikované pätky:
- sú najrozšírenejšie kalichové alebo plné pätky, vyrobené z jedného alebo viac dielov vytvárajúcich stupne. Osadzujú sa do štrkopieskového lôžka alebo betónu hrúbky 100 až 150 mm. Prefabrikované pätky s kalichom obsahujú priehlbeň pre stĺp, ktorý sa po osadení zaleje cementovou maltou a zabetónuje. Existuje aj prefa vyľahčená základová pätka.

Žádné komentáře:

Okomentovat