Loading

14. Základové konštrukcie

Základ : najspodnejšia časť stavebnej konštrukcie, prostredníctvom ktorej sa prenáša zaťaženie stavby na základovú plochu. Dve skupiny :
Prostý základ : napätia v základovej škáre nie je väčší než medzná únosnosť základovej pôdy
Rozšírený základ : ak je namáhanie od konštrukcie v základovej škáre len o málo väčší než medzná únosnosť pôdy
1. Plošné – prenášajú zaťaženie bezprostredne na kontakte : základ – základová pôda, prostredníctvom základovej škáry. Podľa nárokov na únosnosť a priestorovú tuhosť delíme plošné základy :
a) Základové pätky : navrhujú sa pod stĺpy, v pôdoryse majú zvyčajne tvar štvorca, kruhu, obdĺžnika, výška základovej pätky sa navrhuje za predpokladu roznos zaťaženia – pod uhlom 30 od zvislice ako prostý betón, pod uhlom 45 (max 60) je železobetón
b) Základové pásy : navrhujú sa vždy, ako základy pod stenami, kt. sa používajú pri priečnych alebo pozdĺžnych nosných systémoch. Navrhujú sa pod stĺpy na menej únosnej zemine, ak by vzdialenosti medzi pätkami vychádzali malé. Základové pásy pod stĺpmi vyrovnávajú sadanie a premosťujú prípadne menšie neúnosné miesta v podloží. Výška základového pásu sa navrhuje ako pri základovej pätke.
c) Základové rošty : sú križujúce sa základové pásy pod stenami, kt. sú nosné v priečnom aj pozdĺžnom smere. Zabezpečí sa väčšia roznášacia plocha. Zmenšia sa rozdiely v sadaní z dôvodu rozdielnych zaťažení alebo heterogenity podzákladia.
d) Základové dosky : sú súvislé plošné základy, prenášajúce zaťaženia celého stavebného objektu, alebo jeho súvislej časti. Navrhujú sa, ak je potrebné preniesť do menej únosného podložia veľké zaťaženie. Vhodné sú aj pre nehomogénnu základovú pôdu. (vyrovnávajú nerovnosti sadania)
e) Krabicové základy: pevné spojenie základovej dosky so zvislými stenami a stropom podzemného podlažia, pri zakladaní vysokých ťažkých stavieb s podzemným podlažímm založených na stlačiteľnom podlaží alebo na stavenisku s podzemnou vodou.
2. Hĺbkové – podopierajú plošné základy, ich úlohou je preniesť zaťaženie do únosnej vrstvy vo väčšej hĺbke:
• Pilóty:
- Vŕtané
- Baranené
- predrazené
• Studne
• Kesóny
Hĺbka založenia plošných základov : predstavuje vertikálnu vzdialenosť medzi úrovňou základovej škáry a najnižším bodom terénu okolo základu. Pri jej určovaní je nutné zohľadniť – účel objektu, klimatické vplyvy, geologický profil, hladina podzemnej vody.
Hĺbka založenia :
V zdravých skalných horninách d = 0,4m
V štrkových a piesočnatých zeminách d = 0,8 – 1,2 m
V jemnozrnných zeminách d = 1,6 m
MATERIÁL:
- Lomový kameň
- Prostý betón
- ŽB

Žádné komentáře:

Okomentovat