Loading

1. Modulová koordinácia a unifikácia rozmerov

Technológia budovania stavby sa môže kombinovať, aby sa to dalo uskutočniť a uviesť do vzájomného súladu – koordinácie, na základe určitých pravidiel a rozmerov – modulov.
Modulová koordinácia rozmerov- vo výstavbe je vzájomná koordinácia rozmerov stavebných objektov, rozmerov a polôh ich častí, stavebných konštrukcií, stavebných prvkov, výrobkov technického zariadenia budov a to na základe používania modulov. Je založená na modulovej priestorovej koordinačnej sústave.
Modulová priestorová koordinačná sústava- Je to trojrozmerná sústava vzťažných rovín, kt. sa navzájom pretínajú a ich priesečnice sa nazývajú vzťažné priamky. Vzťažné roviny rozdeľujú stavebný objekt na teoretické priestorové časti:
• Zvislé vzťažné roviny určujú koordinačné vzdialenosti zvislých nosných konštrukčných prvkov – podpôr, čiže vymedzujú trakty stavebných objektov.
• Vodorovné vzťažné roviny určujú koordinačné výšky podlaží, čiže vymedzujú podlažia stavebných objektov.
Koordinačný priestor prvku aj otvoru je ohraničený koordinačnými rovinami. Ich priesečnice tvoria koordinačné priamky. Koordinačný priestor výrobku zahŕňa jeho základný priestor a príslušné podiely škár.
Základný priestor je teoretický priestor stavebného dielca, prvku alebo výrobku technického zariadenia, určený technickou dokumentáciou na realizáciu.
Moduly sú dohovorené dĺžkové jednotky zvolené na koordináciu rozmerov vo výstavbe. Rozlišujú sa :
a) Základný modul na koordináciu rozmerov a ma dĺžku 100mm a označuje sa písmenom M b) Odvodené moduly sú to dohovorené násobky základného modulu alebo zlomky modulu ( 60M, 30M, 15M, 6M, 3M, M, 1/2M, 1/5M, 1/10M, 1/20M, 1/50M, 1/100M )
Koordinačné rozmery výrobkov- rovnajú sa zodpovedajúcim rozmerom ich koordinačného priestoru.
Základné rozmery- od koordinačných rozmerov sa odčítajú podiely základnej hrúbky škár. Základný rozmer výrobku je menší ako koordinačný rozmer, ale základný rozmer otvoru je väčší ako koordinačný.

1 komentář: