Loading

23. Šikmé a strmé strechy b)

Podľa STN 73 1901:05- Navrhovanie striech. Základné ustanovenie šikmou strechou je každá strecha so sklonom vonkajšieho povrchu 10°
Drevené úsporné novodobé krovy:

- Novodobé krovové konštrukcie sa navrhujú na základe statick
ých výpočtov s ohľadom na spoje jednotlivých prvkov, ktoré rozhodujú o celkovej tuhosti a únosnosti krovu.
- Namiesto tesárskych väzieb sa používajú jednoduché bodové s
pojenia pomocou klincov, spôn a svorníkov, alebo plošne spoje - pomocou spojok s prelisovanými hrotmi (systém Gana-Nail), lepením vodovzdornými lepidlami. Tieto spojovacie prostriedky oslabujú prierezy v styčníkoch v čo najmenšej miere.
Rozdelenie drevených novodobý
ch krovových konštrukcií:
1. Hambálkové novodobé sústavy a prostá krokvová sústava
2. Úsporné drevené lepené krovy
3. Úsporné vzpínadlové krovy a kombinované krovy s oceľovými ť
ahadlami
1.Hambálkové novodobé sústavy
Zaraďujú sa medzi najjednoduchšie novodobé sústavy, zložené z tr
ojuholníkových rámov, ktoré sú zostavené zo šikmých krokiev (z dvoch ramien) a základne -drevenej stropnice. Rámy sa ukladajú na osovú vzdialenosť 0,8 až 1,2 m na pomúrnice. Na malé rozpätia cca 6,0 m krokvy navrhujeme z doskového alebo fošňového reziva. Priestorové stuženie sa zabezpečuje Ondrejovými krížmi z dosák pribíjaných na krokvy zdola. Krokvy sa navrhujú z doskového reziva, môžu byť zbíjané alebo lepené v tvare I-profilu., dĺžky max 5m.Podobný prierez má aj stropnica.
Hambálok býva jednoduchý alebo zdvojený, alebo sa navrhuje ako
H-profil. Dáva sa do výšky 2/3 krovu. Tieto sústavy sú veľmi ľahké a bez problémov poskytujú úplne voľný priestor v podkroví, vhodný pre zriadenie podkrovných miestností.
Prostá krokvová sústava:
Pozostáva zo základného páru krokiev spojených v hrebeni, r
ozopretých vodorovnou rozperou- hambálkom a osadených na pomúrniciach ležiacich na zvislých stenách, musí sa navrhnúť účinné kotvenie krokiev a pomúrnice do stropnej kcie.
Hambálková sústava Prostá krokvová sústava


2.Drevené lepené krovy
Sú zhotovované z lepených I-profilov, ktoré sa
priemyselne vyrábajú vo výrobniach drevených konštrukcií, čím sa ušetrí veľké množstvo cenného dreva. V porovnaní s tradičnými drevenými väznicovými krovmi to predstavuje viac ako 40%. Technické a ekonomické prednosti lepených krovov sa najvýraznejšie prejavujú pri použití prierezu so stenou z vodovzdorných preglejok, drevotrieskových alebo tvrdých drevovláknitých dosák.

3.Drevené úsporné vzpínadlové krovy
Vzpínadlové krovy boli vyvinuté za účelom šetrenia dreva. Sú vytvorené z dvojíc vzpínadlových krokiev, ktorých horné tlačené pásnice sú nadľahčované (vzpinané) oceľovým ťahadlom. Úspora dreva oproti tradičnej väznicovej sústave je okolo 60%, ale v tomto krove sa spotrebuje viac ocele.
Kovové krovy vyvinuté za účelom zníženia spotreby dreva na strechách. Jednotlivé prvky tvoria ľahké priehradoviny z betonárskej ocele a tenkých za studena ohýbaných plechových otvorených profilov. Názorným príkladom je tzv. pavučinový kro
v, ktorého konštrukčné princípy sú zhotovené s väznicovými sústavami tradičných drevených krovov. Jednotlivé nosné prvky krovu ako aj celý krov navrhujeme statickým výpočtom.Železobetónové krovy Tvoria skupinu ťažších konštrukcií. U nás i vo svete boli vyvinuté konštrukcie, ktoré v porovnaní s drevenými krovmi majú
výhody i nevýhody. ŽB krovy sú nehorľavé a nepotrebujú ochranu ani údržbu. Sú hospodárne ak sa použijú na strechy jednoduchých tvarov. Nevýhodou je, že bez doplnkových drevených medzičlánkov z dreva nie je možné prichytiť horný plášť strechy.Skladba šikmého strešného plášťa obytného podkrovia:
- strešná krytina
- poistná hydroizolácia
- latovanie rovnobežné s odkvapom
- latovanie kolmé na odkvap
- debnenie
- vetraná vzduchová vrstva
- tepelnoizolačná vrstva
- nevetraná vzduchová vrstva
- parotesná vrstva
- podhľadová vrstva
- nosná strešná konštrukcia

Obytné podkrovie:
Geometriu tvaru obytného podkrovia vytvoríme:
• strechou
• stenou a stropom
• stenou a strechou
• stenou,strechou a stropom

Žádné komentáře:

Okomentovat