Loading

24. Ploché strechy

Strecha, strešná konštrukcia: stavebná konštrukcia nad chráneným (vnútorným) prostredím, vystavená priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov, podieľajúca sa na zabezpečení požadovaného stavu prostredia v objekte; pozostáva z nosnej konštrukcie, jedného alebo niekoľkých strešných plášťov, oddelených vzduchovými vrstvami, a z doplnkových konštrukcií a prvkov.
Ploché strechy sa zaraďujú medzi najprogresívnejšie strešné konštrukcie vhodné pre obytné a občianske stavby, ale sú vhodné aj pre priemyselné a poľnohospodárske objekty.
Ploché strechy podľa STN 73 1901 sú strechy zo sklonom vonkajšieho povrchu od 0° do 10° vrátane. Ploché strechy sa skladajú z nosnej konštrukcie, jedného alebo viac strešných plášťov.
Strešný plášť plochej strechy je zložený z nosnej vrstvy strešného plášťa a jednej alebo viac vrstiev, ktoré môžu plniť hydroizolačnú, expanznú (mikroventilačnú), podkladovú, tepelnoizolačnú, parotesnú, separačnú, dilatačnú, spojovaciu, stabilizačnú, drenážnu, filtračnú, hydroakumulačnú, vegetačnú, podhľadovú a ďalšie možné funkcie v závislosti na vlastnostiach použitého materiálu a ich konštrukčnom usporiadaní v streche.

Základné rozdelenie:
Podľa skladby strešného plášťa plochej strechy:
- Jednoplášťové,
- Dvojplášťové,
- Viacplášťové - sú vytvorené viac ako jedným plášťom, najčastejšie však ako dvojplášťové.
Jednoplášťové ploché strechy, oddeľujú vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom. Rozlišujeme:
- nevetrané jednoplášťové ploché strechy, v skladbe ktorých nie je systém vetracích kanálikov
- vetrané jednoplášťové ploché strechy, v ktorých je účinný systém vetracích kanálikov, napojený na vonkajšie ovzdušie.
Dvojplášťové ploché strechy, oddeľujú vnútorné prostredie od vonkajšieho dvoma strešnými plášťami, medzi ktorými je vzduchová medzera (vzduchová vrstva). Rozlišujeme:
- nevetrané dvojplášťové ploché strechy, ktoré majú vzduchovú vrstvu voči vonkajšiemu ovzdušiu uzavretú
- vetrané dvojplášťové ploché strechy, ktorých vzduchová medzera je napojená na vonkajšie ovzdušie.
Z hľadiska tepelnej techniky nevetrané dvojplášťové ploché strechy majú podobné vlastnosti ako jednoplášťové, preto ich tepelnotechnický výpočet je podobný ako u jednoplášťových striech.

Podľa účelu ploché strechy rozlišujeme:
- bezúčelová (nepochôdzna) strecha,
- účelová (pochôdzna) strecha, prevádzková strecha
Bezúčelové (nepochôdzne) ploché strechy nie sú určené na trvalé využitie na iné účely. Prístup na strechu za účelom kontroly, údržby a opráv je možný bez zvláštnych úprav alebo s úpravami, ktoré chránia hydroizolačnú vrstvu pred poškodením.
Účelové (pochôdzne) ploché strechy okrem základných funkcií sú určené aj na iné trvalé využívanie, napr. na rekreáciu, telocvik, oddych, dopravu a pod. Ich nosná konštrukcia a skladba musí zodpovedať predpokladanému využívaniu.

Podľa spôsobu odvodnenia rozdeľujeme ploché strechy na:
- strechy s vnútornými odpadmi,
- strechy s vonkajšími odpadmi.

Okrem tradičných skladieb plochých striech sa v posledných desaťročiach úspešne aplikujú a overujú novodobé netradičné skladby a energeticky úsporné ploché strechy.
Medzi tieto strechy sa zaraďujú:
- jednoplášťové ploché strechy s opačným poradím vrstiev,
- dvojplášťové temperované ploché strechy,
- dvojplášťové solárne ploché strechy,
- dvojplášťové rekuperačné ploché strechy.

Jednoplášťové ploché strechy s opačným poradím vrstiev, sú charakterizované tepelnoizolačnou vrstvou nad hydroizolačnou vrstvou. Preto, že tepelnoizolačná vrstva je vystavená nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia, je nutné túto vrstvu navrhovať z trvanlivých, nenasiakavých alebo obmedzene nasiakavých materiálov.
Dvojplášťové temperované ploché strechy sú charakterizované medziplášťovým priestorom alebo konštrukciou plášťa vyhrievanou stabilným zdrojom tepla alebo prúdom temperovaného vzduchu.
V dvojplášťovej solárnej plochej streche sa využíva slnečná energia. Vo vzduchovej vrstve tejto strechy sa zohrieva prúdiaci vzduch, využívaný v energetickom systéme budovy, pôsobením globálneho slnečného žiarenia.
Dvojplášťové ploché strechy rekuperačného typu, vhodné pre bytové 5 a viacpodlažné domy, v ktorých sa využíva odpadové teplo z ventilačného systému niektorých miestností bytov (predsiene, kúpeľne, WC, kuchyne a pod.). Ventilačný systém je zaústený do vzduchovej medzery (medzistrešného priestoru) strechy, ktorý je centrálne odvetraný odvetrávacou šachtou alebo len vetracími otvormi v obvodových stenách.

Zásady pri navrhovaní plochých striech:
• v nevetraných jednoplášťových strechách s parozábranou sa nemajú používať vrstv z nasiakavých materiálov a vrstvy vytvorené mokrým procesom na stavbe
• vo vetraných 1plášťových strechách s parotesnou vrstvou sa môže navrhnúť spádová a podkladná vrstva zo sypaných nasiakavých hmôt alebo z vrstiev vytvorených mokrými procesmi
• tepelnoizolačná a spádová vrstva 1plášťových striech vytvorené z nasiakavých hmôt bývajú často nasýtené vodou a preto po zabudovaní sa zhoršujú tepelnotechnické vlastnosti strechy

Hydroizolačná vrstva:na vonkajšom povrchu strechy je krytina
-skladaná- zaisťuje nepriepustnosť materiálom,sklonom,presahom a tvarovaním
-povlaková- zaisťuje nepriepustnosť vlastnosťami materiálu a hydroizolačnou spojitosťou:
• Asfaltové a asfaltolatexové suspenzie, emulzie a tmely
• Asfaltové pásy typu A,R,S
• Gumové- pryžové fólie
• Plastové fólie z PVC
• Fólie ECB

Žádné komentáře:

Okomentovat