Loading

32. Konštrukčná tvorba okenných výplní otvorov a)

1.Konštrukčná tvorba okenných výplní otvorov:

Z konštrukčného hľadiska podľa spôsobu zasklenia, počtu skiel (historicky):
• jednoduché
• dvojité
• zdvojené
• okna zvláštnej konštrukcie
Jednoduché okno – skladá sa z okenného rámu a krídla. Okenné krídlo je zasklené
• jedným sklom na tmel al. lištu (tieto okná sa používajú v štátoch, kde to poveternostné vplyvy dovoľujú, u nás pre podradnejšie stavby, kde sa nevyžaduje zvláštny tepelnoizolačný účinok)
• dvoma sklami a to do zasklievacích poldrážok z dvoch strán rámu (možné použiť, je však potrebné vyriešiť tepelný mostík materiálu konštrukcie,
• jedným izolačným dvojsklom paradoxne všetky súčasné moderné okná !
Zdvojené okná – pozostávanú z okenného rámu prispôsobeného pre zavesenie zdvojených krídel, dvoch jednoducho zasklených krídel navzájom spojených spojkou krídla.
Tieto okná sú zasklené dvoma sklami, ktoré medzi sebou uzatvárajú vzduchovú medzeru, odolávajú aj drsnejším poveternostným podmienkam.
Dvojité okná – sú to v podstate dva jednoduché okenné rámy, rám vonkajší a vnútorný, ktorých vzdialenosť je vhodne zvolená vzhľadom na zníženie prúdenia vzduchu medzi sklami. Optimálna vzdialenosť cca 120 mm. Pri väčších šírkach nastáva medzi krídlami cirkulácia vzduchu, čím sa podstatne znižuje odolnosť proti premŕzaniu. Dnes sa používajú zriedkavo (rekonštrukcie) – vysoké výrobné náklady, šetrenie materiálom.
Okná zvláštnej konštrukcie – sem patria okná s viacerými okennými rámami a krídlami, trojité, štvorité, ktoré sa robia na spôsob dvojitých – vydoštenými špaletami, alebo ako zdvojené vonkajšie a vnútorné jednoduché, dnes aj napr. jednoduché zasklené izolačným trojsklom.

Materiálové rozdelenie okenných konštrukcií :
Drevené okná, Plastové okná, Kovové okná, Kombinované okná, Plastovo-hliníkové okná,
Drevo-hliníkové okná
Podrobnosti styku okenného rámu s ostením, parapetom a nadpražím:

Ostenie- lemuje otvor, slúži pre osadenie a kotvenie okennej konštrukcie
Rozoznávame:
a) 1x von a 1x dnu zalomené
b) rovné
c) 1x zalomené dovnutra
d) 2x zalomené do vnútra
e) 1x zalomené von

Geometrické riešenie je dané skladobnosťou okenného otvoru, priaznivejšie je zalomené ostenie.


Okenný rám dosadá do tesniaceho profilu, ktorý je súvislý, v rovine súbežní s oknom, pracuje na princípe kompresie.
Dimenzuje sa z hľadiska kritéria vzduchovej priepustnosti styku .Toto riešenie je menej vhodne z hľadiska rektifikácie a priepustnosti kompresie , veľká stavenisková prácnosť.
Pred tesniaci profil vetrovej prekážky treba situovať dekompresný priestor, medzi okenným rámom a osadzovanou poldrážkou je medzera š 1mm (nesmie dosádzať na profil).
Dekompresný priestor spĺňa aj funkciu odvodňovacej drážky , zabezpečuje transport vody, ktorý sa hnaným dažďom dostala do styku.
Dekompresný priestor s odvodňovacou drážkou môže vytvoriť aj vhodná geometria tvaru tesniaceho profilu vetrovej prekážky.

Všeobecnú teóriu stykov medzi dielcami obal. konštrukcií v aplikácií na detail styku okna, možno zhrnúť do týchto zásad :
• na exteriérovej strane po celom obvode okna je vhodná geometria tvaru styku vo forme osadzovacej poldrážky, preto je priaznivejšie zalomené ostenie,
• okenný rám dosadá do osadzovacej poldrážky pomocou tesniaceho profilu vetrovej prekážky, ktorý je súvislý, je v rovine súbežnej s oknom a pracuje na princípe kompresie. Správne situovaný tesniaci profil vetrovej prekážky styku je kompresovaný v smere kolmom na rovinu okna (menej vhodné z hľadiska rektifikácie a presnosti kompresie, staveniskovej pracnosti), dimenzuje sa z hľadiska kritéria vzduchovej priepustnosti styku.
• pred tesniaci profil vetrovej prekážky detailu styku okna so stenou treba situovať dekompresný priestor, medzi okenným rámom a osadzovacou poldrážkou je medzera š  1 mm (rám nedosadá na profil), dekompresný priestor spĺňa aj funkciu odvodňovacej drážky zabezpečujúcej transport vody, kt. sa z komplexných účinkov hnaného dažďa dostala do vnútornej zóny styku (styk s 2 štádiami tesnenia).
Dekompresný priestor s odvodňovacími drážkami môže vytvoriť aj vhodná geometria tvaru tesniaceho profilu vetrovej prekážky (toto riešenie pri exploatácii konštrukcii obvykle porušuje kritérium vodnej nepriepustnosti).
Dekompresný priestor s odvodňovacími drážkami sa môže vytvoriť vhodným PVC profilom prekrývajúcim vstup do styku z exteriéru.
• okenný rám sa k profilu osadzovacej poldrážky kotví cez tesniaci profil skrutkou, pričom doťahovaním sa vytvára kompresia vetrovej prekážky
• priestor medzi omietnutým ostením, profilom osadzovacej poldrážky a okenným rámom sa vyplní tepelnou izoláciou s nestálou geometriou tvaru, dimenzovanou z hľadiska tepelného odporu, priestor zo strany interiéru sa uzavrie prekrývajúcou lištou,
• z hľadiska hydrodynamiky budovy je potrebné, aby nadpražie a ostenie okna malo z exteriérovej strany odvodňovaciu drážku, príp. z roviny nadpražia vyčnievajúci kordónový prvok odvádzajúci vodu

Žádné komentáře:

Okomentovat