Loading

30. Ľahké obvodové plášte

Obvodové steny tvoria obal - plášť objektu.
Hlavnou funkciou obvodového plášťa budovy je :
• ohraničovať priestor,
• oddeľovať vnútornú klímu od vonkajšej, ochrana pred poveternostnými vplyvmi,
• spoluzabezpečovať optimálnu pohodu umelého materiálneho životného prostredia (ktorá je určovaná pohodou teplotnou, optickou, svetelnou, akustickou – zvukovou, hygienickou – čistota vzduchu a pohodou estetického vnímania),
• podieľať sa tiež podstatnou mierou na estetickom účinku objektu,
• a v niektorých prípadoch byť súčasťou nosnej konštrukcie budovy.

Rozdelenie podľa technológie:
• murované z menších prvkov
• monolitické liate z betónu hutného aj ľahčeného
• montované

Podľa materiálu:

• lignocelulózové
• silikátové
• kovoplastické (ľahká montáž, malá plošná hmotnosť)
ĽOS kovoplastické sú definované plošnou hmotnosťou menší ako 100 kg/m-2.

ĽOS z hľadiska vzájomnej polohy a vzťahu k nosnej sústave objektu rozdeľujeme na :
A. vsúvané steny
• medzi horizontálne alebo medzi vertikálne prvky nosnej sústavy
• medzi horizontálne i vertikálne prvky nosnej konštrukčnej sústavy objektu
al. steny mrežového typu s veľkorozmerovými dielcami
B. predsadené - z hľadiska zásadného statického pôsobenia ich označujeme ako závesové steny- zavesené pred nosnú konštrukčnú sústavu, pričom z konštrukčného hľadiska môžeme vytvoriť závesové steny typu :
• panelového (steny panelového typu sú kotvené priamo na nosnú konštrukciu bez akýchkoľvek medzičlánkov),
• doskového (steny doskového typu sú ĽOS vhodné pre priemyselnú výstavbu, sú zhotovené postupnou náväznosťou vrstiev, alt.
bez okien
horizontálne členené
roštového
vertikálneho
horizontálneho
mrežového

Nevýhody - ĽOS panelového (i doskového) typu sú charakterizované tým, že sú kotvené na nosnú konštrukciu objektu, a z toho vyplývajúce nepresnosti, tolerancie nosnej sústavy objektu sú prenášané aj do konštrukcie ĽOS.
Roštový typ tieto nedostatky eliminuje a umožňuje montáž plášťa v prísnej vertikálnej polohe.

podľa základného konštrukčného ponímania, rozdeľujeme ĽOS na :
• ĽOS panelového typu
a) predsadené pred nosnú sústavu objektu – závesové steny
b) vsúvané do nosnej sústavy objektu
• ĽOS doskového typu
• ĽOS roštového typu – závesové steny
a) vertikálne
b) horizontálne
c) mrežové

V zahraničí je roštová konštrukcia najčastejšou variantov riešenia ĽOS. Umožňuje bohaté architektonické riešenie v súlade s dispozičnými a architektonickými požiadavkami.
Roštová sústava závesovej steny môže mať funkciu :
• statickú, pričom prvky roštovej sústavy nie sú v priečelí objektu viditeľné, nosná sústava ĽOS nie je viditeľná vo fasáde,
• statickú a estetickú, je viditeľná vo fasáde a priečelie objektu architektonicky vhodne dotvárajú.

ĽOS môžu byť z hľadiska transparentnosti :
• nepriehľadné
• kombinované, t.j. nepriehľadné a priehľadné
• priehľadné (transparentné – translucentné) (okno i parapet – výnimočne)

Podľa statických podmienok pôsobenia zvislých síl rozoznávame plášte:
• nosné – zaťaženie nosnej stropnej konštrukcie
• samonosné – stropné konštrukcie nie sú zaťažované, ale hmotnosť celej konštrukcie plášťa je prenášaná do základov,
• nenosné –plášte riešené ako výplňové obvodové murivo medzi nosnými konštrukciami.

Riešenie stykov
Styky v konštrukciách ľahkých obvodových stien môžeme rozdeliť na :
• styky konštrukcií určované detailom a konštrukčnou tvorbou dielca ĽOS ako výrobku (ich kvalita je hlavne funkciou úrovne priemyselného zhotovenia)
• styky montážne určené skladobnosťou kompletizovaných dielcov ĽOS (sú funkciou teoretického prístupu k tvorbe konštrukčného detailu a funkciou úrovne montážnych prác), styk vertikálny, horizontálny i detail križovania,

Medzi konštrukčné styky ĽOS patria :
• styky prvkov rámovej konštrukcie dielcov ĽOS, ktoré možno riešiť z hľadiska konštrukčno-technologického, ako :
a) zvárané
b) svorníkové
c) skrutkované
d) lepené
charakteristickým znakom týchto stykov je nepoddajnosť spoja,

• styky okennej a parapetnej výplne dielcov ĽOS, ktoré musia zabezpečovať
a) odvedenie dažďovej vody z okennej konštrukcie
b) odvedenie kondenzátu z okennej konštrukcie
c) odvetranie parapetnej tepelnoizolačnej výplne výplne, fyzikálnu celistvosť dielca ako prvku ĽOS

Medzi montážne styky ĽOS patria :
• styky hlavných a stužujúcich prvkov roštovej konštrukcie (závesové steny roštového typu – vedľajšie stužujúce prvky sú po celej dĺžke priebežné, al. sú po dĺžke v poliach vystriedané),
styky musia eliminovať deformácie ot zaťaženia teplotným rozkyvom, problém energetický – problém nadmernej infiltrácie vzduchu a penetrácie vody

Kotvenie ĽOS :
Funkciou kotvenia ĽOS je preniesť zaťaženie z obvodovej steny na nosnú konštrukčnú sústavu objektu, od :
• vlastnej hmotnosti obvodovej steny
• účinkov teplotných rozkyvov
• horizontálnych účinkov vetra
• a od plastického nárazu

Od detailu kotvenia vyžadujeme :
• statickú odolnosť účinkom zaťaženia ĽOS, prenesenie zaťaženia
• schopnosť eliminovať deformácie ĽOS od jej zaťaženia
• jednoduchú montáž s možnosťou rektifikácie v troch rovinách-smeroch
• životnosť prevyšujúcu životnosť ĽOS (pozor na koróziu)

Alternatívy kotvenia :
• kotvenie predsadených stien na hornej hrane stropných konštrukcií nosnej sústavy objektu (časté, jednoduché, kontrola), al. do prievlakového venca
• kotvenie do vertikálnych prvkov nosnej sústavy budovy (menej časté, pri väčších konšt. výškach)
riešenie : nastreľovacími klincami
rozpínacie skrutky
zabetónované kovové rektifikovateľné prvky
osadenie kotiev do vopred vynechaných otvorov (ŽB)
• kotvenie vsúvaných stien je riešené do poldrážok a osadzovacích profilov, pevne spojených s nosnou konštrukciou (riešenie ako u okien, zaskl. stien)

Na konštrukcie stien sa používa niekoľko druhov kovov, pričom pri exploatácií sa môžu výrazne prejaviť ich odlišné vlastnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat