Loading

12. Schodiská a rampy

Charakteristika:
Schodište je komunikačný priestor, ktorý vertikálne spája jednotlivé podlažia budovy tak, že umožňuje pohodlný a bezpečný výstup a zostup osobám do ktoréhokoľvek podlažia. Určujúcim znakom schodišťa je vlastný priestor stavebne a funkčne oddelený od ostatných priestorov budovy, okrem prípadov, keď ho vedieme priestormi s iným účelom. Schodišťový priestor môže byť úplne alebo len čiastočne ohraničený schodišťovými stenami. Schodišťový priestor je osvetlený prirodzeným svetlom alebo umelým. Schodišťový priestor osvetlený z hora je stropná konštrukcia nahradená čiastočne alebo úplne svetlíkom. V schodišti nesmie byt nijaká miestnosť, sklad a pod. (okrem miestnosti na umiestnenie náradia)

Názvoslovie:

Schodišťové rameno: je konštrukcia, ktorá spája dve rôzne výškové úrovne a obsahuje najmenej tri schodišťové stupne.
Schodnica: je šikmá nosná konštrukcia schodišťo¬vého ramena, ktorá podopiera schodišťové stupne, alebo do ktorej sú tieto stupne votknuté.
Schodišťová stena: je konštrukcia, ktorá ohraniču¬je schodište. Môže mať nosný alebo nenosný cha¬rakter.
Vretenová stena: je nosná konštrukcia, ktorá po¬dopiera stupne schodišťového ramena, alebo do kto¬rej sú tieto stupne votknuté.
Vreteno je nosná (bodová) konštrukcia uprostred schodišťového priestoru točitých schodíšť, do ktorej sú votknuté stupne.
Schodišťové zrkadlo: je myslený voľný priestor ohraničený schodišťovými ramenami a odpočívadla¬mi schodišťa.
Odpočívadlo: je plošná vodorovná konštrukcia, kto¬rá prepojuje priľahlé ramená, prípadne ramená a podlažie.
Odpočívadlový nosník: je podopierajúca konštrukcia odpočívadla a schodišťových ramien umiestnená v mieste napojenia ramien na odpočí¬vadlo.
Schodišťový stupeň (schod): slúži na stupňovité prekonávanie dvoch výškových úrovní.
Nástupnica: je horná plocha schodišťového stupňa, na ktorú našľapuje chodidlo človeka pri výstupe ale¬bo zostupe.
Podstupnica: je predná plocha schodišťového stupňa.
Čelo stupňa: je bočná plôška schodišťového stupňa.
Výstupná čiara: je myslená čiara vedená v pozdĺžnej osi priamočiarych ramien alebo mysle¬ná krivka pri krivočiarych a zmiešanočiarych schodišťových ramien, na ktorej majú všetky stupne toho istého ramena rovnakú šírku. Pri krivočiarych a zmie¬šanočiarych ramenách nemusí výstupná čiara pre¬chádzať osou ramena, jej poloha závisí od šírky ra¬mena.
Čiara stúpania: je spojnica predných hrán nástupníc schodišťových stupňov v schodišťovom ramene, ve¬dená pri vonkajšom, alebo vnútornom okraji scho¬dišťových stupňov. Určuje stúpanie schodišťových ra¬mien pri vonkajšom alebo vnútornom okraji. Môže¬me ju zostrojiť aj v mieste výstupnej čiary.
Uhol stúpania: je uhol, ktorý zviera čiara stúpania s horizontálnou rovinou. Uhol stúpania sa pri krivo¬čiarych a zmiešanočiarych schodišťových ramenách po ich šírke mení. rovnaký zostáva len v mieste výstupnej Čiary. Pomer stúpania je vzťah medzi výš¬kou a šírkou schodišťového stupňa.
Uzáver schodišťa: je konštrukcia rozdeľujúca priestor schodišťa na jednotlivé časti (napr. pri výško¬vých stavbách) alebo oddeľujúca priestory podzemného podlažia, pripadne povaly alebo plochej strechy, od priestoru schodišťa.
Jalový stupeň: (označovaný aj ako slepý stupeň) je umiestnený v ramene tak, že pri chôdzi po scho¬doch sa ním neprekonáva nijaký výškový rozdiel, je¬ho nástupnica lícuje s úrovňou odpočívadla, do kto¬rého je zabudovaný.
Výstupný stupeň: je posledný stupeň v schodišťo¬vom ramene, svojou nástupnicou lícuje s úrovňou od¬počívadla. Je však umiestnený tak, že prekonáva výš¬ku jedného stupňa. Svojím profilom sa líši od ostat¬ných stupňov.
Nástupný stupeň: prvý dolný stupeň v schodišťo¬vom ramene, nad úrovňou odpočívadla.
Normálne stupne: sú všetky stupne v schodišťo¬vom ramene vložené medzi jalovým stupňom, prí¬padne nástupným a výstupným stupňom.

Správne navrhnuté schodište spĺňa tieto požia¬davky:
- je nadimenzované ako úniková cesta,
- je upravené tak, že zabraňuje šíreniu ohňa, prí¬padne dymu,
- je pohodlné,
- bezpečné pri výstupe aj zostupe,
- ľahko prístupné (zo všetkých priestorov, ktoré schodište obklopujú),
- dobre osvetlené a vetrané,
- úsporne navrhnuté (zaberá malú pôdorysnú plo¬chu),
- pevné a únosné,
- odoláva opotrebovaniu,
- vyhovuje podmienkam ľahkého čistenia.

Pri navrhovaní schodišťa sa určuje predovšetkým jeho pôdorysný tvar, rozmery a počet schodišťových ramien, ktorými prekonáva výšku jedného podlažia, veľkosť odpočívadiel, sklon ramena a s tým súvisia¬ce rozmery schodišťových stupňov, spôsob podopierania schodišťových stupňov, materiál na schodišťo¬vé stupne, druh zábradlia, spôsob osvetlenia, vetrania a pod.


ROZDELENIE SCHODÍSK:
na bližšie rozlíšenie a rozdelenie schodíšť sú sme¬rodajné tieto hľadiská:
Funkcia schodišťa:
Z hľadiska funkcie môže byť schodište:
a) hlavné, ktoré slúži ako hlavné komunikačné spo¬jenie jednotlivých podlaží celého objektu (sklon scho¬dišťového ramena je 20 až 30 stupňov).
b) vedľajšie, ktoré zriaďujeme ako ďalšie schodište na spojenie jednotlivých podlaží z prevádzkových. bezpečnostných a iných dôvodov,
c) vyrovnávajúce, ktoré vyrovnáva rôzne výškové úrovne toho istého podlažia.
Umiestnenie schodišťa:
Podľa umiestnenia vzhľadom na budovu sa schodištia rozdeľujú na:
a) vnútorné - umiestnené v objekte,
b) vonkajšie - umiestnené mimo objektu, ale tak, že s ním priamo súvisia,
c) terénne - umiestnené samostatne v teréne.

Pôdorysný tvar schodišťa:

Podľa spôsobu tvaru sa schodištia rozdeľujú na:
a) priamočiare - schodišťové ramená sú po celej dĺžke zostavené z rovných schodišťových stupňov so stálou šírkou nástupnice,
b) krivočiare - schodišťové ramená sú po celej dĺžke zostavené z kosých stupňov s premennou šírkou nástupnice,
c) zmiešanočiare - schodišťové rameno je zosta¬vené z rovných aj kosých stupňov

Počet ramien:
Podľa počtu ramien, ktorými sa prekonáva výška jedného podlažia, schodištia rozlišujeme:
a) jednoramenné - výšku podlažia prekonávajú jedným schodišťovým ramenom,
b) dvojramenné - výšku podlažia prekonávajú dvo¬ma schodišťovými ramenami, ktoré sú oddelené medzipodlažným odpočívadlom,
c) viacramenné - výšku podlažia prekonávajú niekoľkými schodišťovými ramenami, ktoré sú odde¬lené medzi podlažným i odpočívadlami,
d) združené (rozvetvené) — sú osobitným prípa¬dom schodišťa, pri ktorom sa dve výškové úrovne v tom istom schodišti prekonávajú viacerými scho¬dišťovými ramenami.

Zmysel výstupu:
Podľa zmyslu výstupu sa schodištia rozdeľujú na:
a) priame - výstup z podlažia do podlažia je priamy.
b) pravotočivé - pri výstupe z podlažia na vyššie podlažie sa zatáčajú doprava,
c) ľavotočivé - pri výstupe z podlažia na vyššie podlažie sa zatáčajú doľava

Konštrukcia schodíšť:
Podľa podopretia schodišťových ramien poznáme schodištia:
a) vretenové - ramená sú obojstranne podopierané vretenovou (vretenom) a schodišťovou stenou. Môžu byť aj jednostranne votknuté do vretenovej ste¬ny, prípadne vretena,
b) pilierové - odpočívadlové nosníky a schodnice podopierajúce stupne sú podopierané piliermi,
c) schodnicové - stupne v ramenách sú podopierané schodnicami votknutými do odpočívadlových nosníkov,
d) visuté (samonosné) - ramená sú zostavené zo schodišťových stupňov konzolovite votknutých do schodišťových stien,
e) doskové - ramená tvoria šikmé dosky nesené odpočívadlovými nosníkmi alebo spojené s odpočí¬vadlami v zalomenej doske,
f) zavesené - ramená alebo jednotlivé schodišťo¬vé stupne, prípadne aj s odpočívadlami, sú zavese¬né na ťahadlách, ktoré sú upevnené v stropnej konštrukcii,
g) podopierané kombinované - stupne v ramenách sú podopierané kombináciou uvedených spôsobov.

Materiálová kvalita:
Podľa materiálu použitého na konštrukciu hlavných schodišťových prvkov a odpočívadiel môžu byť scho¬dištia drevené, kamenné, tehlové, betónové, oceľobetónové, kovové, kombinované a z iných materiá¬lov.

Vyhotovenie schodíšť
Podľa použitej technológie na realizovanie rozli¬šujeme schodištia:
a) tradičné (klasické)
b) montované.

Sklon schodišťa:
Podľa sklonu schodišťových ramien sa schodištia rozdeľujú na:
a) rampové - sklon od 10 do 20 stupňov, výšky stupňov 80 až 130 mm.
b) mierne - sklon od 20 do 25 stupňov, výšky stupňov 130 až 150 mm.
c) normálne (bežné) - sklon od 25 do 35 stupňov , výšky stupňov 150 až 180 mm,
d) strmé - sklon od 35 do 45 stupňov, výšky stupňov 180 až 200 mm,
e) rebríkové - sklon od 45 do 58 stupňov, výšky stupňov 200 až 250 mm.


Statické požiadavky na schodištia:
Hodnoty normového (STN 73 0035) úžitkového rovnomerného zaťaženia sú:
- pre schodištia k tribúnam všetkých druhov 5 kN/m2
- pre schodištia škôl, nádraží, reštaurácií, kaviarní, jedální, divadiel, kín, klubov, koncertných siení, športových hál, obchodných domov, múzeí, výstav¬ných siení, pavilónov, knižníc a archívov priemy¬selných budov 4 kNm .
- pre schodištia obytných budov, hotelov, ma¬terských škôl, jaslí, zotavovní, nemocníc, kance¬lárskych miestností, administratívnych budov a pod. 3 kNm'2.

Zásady návrhu schodísk:

Schodiskový stupeň-nástupnica a podstupnica
• podlľa pôdorysného tvaru nástupnice: rovný, kosý, rôzny
• podľa tvaru podstupnice: pravouhlé, podkosené, podobraté, podobraté so zrkadlom
• podľa profilu: plné, zošikmené, doskové, zalomené
• podľa materiálu: kamenné, betónové, kovové, drevené, oceľovobetónové, kombinované
• návrh rozmerov stupňov: 2h+b=630mm
• b=230-250 a viac mm, h=150,160,180,200mm
Schodiskové rameno:
• min 3 stupne, max 16-18 stupňov
• šírka-šírka podesty plus 100mm (600,900,1100)

Schodiskové odpočívadlá:
• L je 630 plus B mm
Podchodná výška schodiska:vzdialenosť od hráh stupňov po obrys stavebnej kcie nad nimi
Hp je 1500 plus 750/cos alfa- minimálne 2100mm
Priechodná výška:kolmica na rameno
Hd je 1500cos alfa plus 750
Zábradlie- 900-1100mm, výplň vo vzd.120mm, v materských školách 80mm

Žádné komentáře:

Okomentovat