Loading

3. Viacvrstvové - sendvičové murivo. Materiálové a konštrukčné varianty


TEPELNÁ IZOLÁCIA V SENDVIČOVÝCH STENÁCH
Sendvičové fasádne systémy možno rozdeliť na jednoplášťové a niekoľkoplášťové. Jednotlivé plášte od seba oddeľuje prevetrávaná vzduchová vrstva, ktorá slúži k odvetraniu vodnej pary. Vonkajší povrch je tvorený z rôznych materiálov (drevo, kov, plast) a slúži k ochrane fasády pred poveternostnými vplyvmi.


TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
1. KONTAKTNÝ SPÔSOB ZATEPLENIA STIEN
Odporúčané výrobky: FASOTERM NF, FASOTERM PF
Pre tento spôsob zateplenia vonkajších stien sa vyrábajú dosky FASOTERM NF a PF, ktoré sa lepia na stenu a priamo na ne sa nanášajú ďalšie vrstvy zateplovacích systémov. Aj izolačné dosky sú ich súčasťou, preto ako výrobca preberáme záruku len v prípade zabudovania našich výrobkov v certifikovanom systéme. Výrobky spĺňajú kvalitatívnu triedu A, podľa kritérií pre kvalitatívnu triedu VKZS vydaných CZB (Cech pre zateplovanie budov).
Dosky FASOTERM TF sú vyrábané s pozdĺžnou orientáciou vlákien a dosky FASOTERM PF s kolmou orientáciou vlákien. Prednosťami kolmých vlákien a menších rozmerov (NF lamela 200 x 1000) sú vedľa veľmi dobrých mechanických vlastností tiež schopnosť prispôsobiť sa zakrivenému podkladu a možnosť zbrúsenia povrchu izolantu po nalepení na stenu. Za určitých okolností (podľa technologického postupu výrobcu daného zateplovacieho systému) nie je treba lamely FASOTERM NF mechanicky kotviť. Na systém s lamelou NF možno použiť povrchovú úpravu napr. keramickým obkladom. Podmienkou je overenie postupu u výrobcu zateplovacieho systému.
Skladba obvodovej steny s vonkajším kontaktným zateplovacím systémomZAUŽÍVANÝ POSTUP VYKONÁVANIA VONKAJŠIEHO ZATEPLENIA KONTAKTNÝM SPÔSOBOM
• Podmienky vykonávania: Práce by sa nemali vykonávať za silného vetra, pri silnom daždi alebo na prudkom slnku. Je preto vhodné pracovať na tienistej strane fasády a ochrániť fasádu pred rýchlym vysychaním. Teplota vonkajšieho vzduchu by nemala klesnúť behom vykonávania pod 6°C.
• Príprava podkladu - dosky FASOTERM NF a PF je možné lepiť jedine na súdržný, dostatočne pevný a rovný podklad. Pokiaľ je povrch rovný, stačí omyť od prachu a uvolnených častí. Menšie nerovnosti je možno vyrovnať pri lepení dosiek, pri väčších nerovnostiach je nutné použitie vyrovnávacej malty. Ďalej je nutné demontovať všetky zariadenia, ktoré sa nachádzajú na fasáde a ochrániť zasklenie okenných otvorov.
• Založenie soklovej lišty - soklová lišta slúži ako ochrana proti mechanickému poškodeniu spodnej hrany zateplovacieho systému. Jej šírka je dána hrúbkou izolantu. Výšku soklovej lišty je dôležité vyznačiť a pevne ju upevniť po celom obvode budovy. Soklová lišta sa pripevňuje hmoždinkami, v prípade nerovnosti steny sa v mieste hmoždinky podložia podložkou.
• Lepenie dosiek FASOTERM k podkladu - na dosky FASOTERM NF (kolmá orientácia vlákien) sa nanáša rovnomerne tmel zubovou stierkou. Na dosky FASOTERM PF (pozdĺžna orientácia vlákien) sa nanáša tmel po obvode dosky (šírky cca 100 mm) a ďalej v dvoch až troch terčoch rovnomerne vnútri plochy dosky. S lepením dosiek sa začína od soklovej lišty, dosky kladieme tesne k sebe "na zraz". Pri nanášaní je nutné dať pozor, aby nedošlo k zaneseniu tmelu na bočné hrany dosiek. Dosky FASOTERM sa lepia na stenu na väzbu s preložením na nárožiach (optimálne preloženie 1/2 dĺžky dosky). V miestach rohov okenných otvorov je nutné dodržať, aby špára medzi doskami nekončila v rohu okenného otvoru. Po nalepení celej plochy nasleduje pri použití dosiek FASOTERM NF zarovnanie povrchu brúsnym hladítkom. Stena pod soklovou lištou až po základovú špáru môže byť podľa návrhu projektanta tiež zateplená, a to STYRODUROM C, viď samostatný katalóg.
• Vystuženie - pred nanášaním výstužnej vrstvy sa zaisťujú všetky nárožia a ostenie budovy rohovými lištami. Potom nasleduje nanášanie vrstvy tmelu, do ktorej sa pomocou hladítka vtlačí výstužná mriežka, ktorá sa rozvinie smerom zhora dolu. Jednotlivé pruhy výstužnej mriežky sa ukladajú s dostatočným presahom (min. 100 mm). Prekrytie výstužnej mriežky sa dosiahne ďalšou vrstvou tmelu. Po zaschnutí sa na takto pripravený podklad urobí penetrácia.
• Mechanické pripevnenie - Kotvenie tanierovými hmoždinkami je riešené v technologickom predpise konkrétneho systému a je možné ho robiť po nalepení dosiek FASOTERM na stenu, alebo po urobení výstužného systému (cez výstužnú mriežku), avšak nie skôr, než po uplynutí 24 až 48 hodín po ich nalepení. Technologický predpis uvádza tiež počet a rozmiestnenie tanierových hmoždi-niek. Typ hmoždinky je ďalej ovplyvnený typom podkladnej konštrukcie a druhom zateplovacieho systému. Podľa hmotnosti fasádneho systému sa používajú hmoždinky s plastovým (do 10 kg.m-2) alebo oceľovým tŕňom (nad 10 kg.m-2), viď tabuľka. Prevedenie zateplovacieho systému bez použitia mechanic-kého kotvenia je vždy nutné konzultovať s projektantom.

Počet a rozmiestnenie hmoždinek sa volí podľa technologického predpisu konkrétneho systému, ale vždy s ohľadom na plochu steny a umiestnenie kotevných prvkov v rohoch. V rohoch je vyššie namáhanie, a preto je tu nutné použiť väčší počet hmoždiniek. Obvykle se používa 6 ks.m-2 v ploche, a v rohoch sa ich počet zdvojnásobí. Dosky s pozdĺžne orientovanými vláknami (FASOTERM PF) vyžadujú vyšší počet kotviacich prvkov - min. priemer 140 mm a 6 ks hmoždiniek na m2. Dosky s kolmo orientovanými vláknami (FASOTERM NF) sa celoplošne lepia, a len sa dodatočne kotvia od výšky 20 m - min. priemer 60 mm a 4 ks hmoždiniek na m2.
• Povrchová úprava - pred nanášaním vrchnej omietky je nutné nechať podklad dostatočně vyschnúť podľa technologického predpisu. Na dostatočne suchý podklad sa potom nanáša vrchná omietka, ktorá se ďalej upraví náterom fasádnej farby - všetko podľa technologického predpisu jednotlivých výrobcov.
Poznámka: Presný technologický postup uvádzajú výrobcovia zateplovacích systémov, odporúčanie potom Cech pre zateplovanie budov (CZB).
Prevedenie detailov soklu
1. Murivo
2. Omietka
3. Kontaktný fasádny systém
4. Ukončovací profil
5. Sokel
6. Tepelná izolácia základu a sokla- dosky STYRODUR 3035 CS
7. Odkvapový chodníček - kamienky
2.PREVETRÁVANÉ FASÁDNE SYSTÉMY
Odporúčané výrobky:
mechanické kotvenie: POLTERM UNI a POLTERM MAX
do roštu: POLTERM UNI, ISOVER AKUPLAT, ISOVER ROLLINO
Pre zateplenie vonkajších stien pod obkladmi sú vhodné dosky z minerálnej vlny ISOVER POLTERM UNI, AKUPLAT, ISOVER ROLLINO, ktoré sa vkladajú do nosného roštu obkladu alebo POLTERM UNI a POLTERM MAX, ktoré sa mechanicky kotvia ku stene. Jedná sa o výrobky, ktoré sú vhodné pre tepelné, zvukové a protipožiarné izolácie vonkajších stien pod obklad, i prevetrávaných fasádnych systémov.
Zateplenie stien pod obkladmi je možné použiť ako pri veľkých stavbách občianskeho charakteru (POLTERM UNI, POLTERM MAX), tak aj pre zateplenie rodinných domov (POLTERM UNI, ISOVER AKUPLAT, ISOVER ROLLINO). Z dôvodu odvetrania vodnej pary sa medzi tepelnou izoláciou a vonkajším obkladom navrhuje vetraná vzduchová medzera.
DETAILY - IZOLÁCIE STIEN POD OBKLAD (MECHANICKÉ KOTVENIE):

3. PREDSADENÉ SAMONOSNÉ FASÁDNE SYSTÉMY
Pri vytváraní izolácie stien sú izolačné dosky z minerálnej vlny Isover umiestnené medzi nosnou stenou a prímurovkou. Obvykle sa tieto konštrukcie navrhujú s odvetrávanou vzduchovou medzerou medzi izolantom a samonosnou prímurovkou. Stabilitu dosiek Isover pri vytváraní sendvičového muriva s odvetrávanou vzduchovou medzerou je vhodné zaistiť tanierovými hmoždinkami alebo špeciálnymi kotvami, ktoré zaisťujú spolupôsobenie nosnej steny s prímurovkou a polohu izolácie (obsahujú prvok pre vymedzenie vzduchovej odvetrávacej medzery).
DETAIL - IZOLÁCIA V DVOJPLÁŠŤOVEJ (PREVETRÁVANEJ) STENE:
Všeobecný popis skladby:

Žádné komentáře:

Okomentovat